/Jolita Bučinskienė

Jolita Bučinskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas jolita.bucinskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 28

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo einamąją finansų kontrolę;
2. vykdo Savivaldybės iždo apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3. priima ir tikrina Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
4. rengia Savivaldybės iždo trečio lygio tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius;
5. rengia metinį Savivaldybės antro lygio konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;
6. pildo Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
7. parengtus Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais:
8. pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus (įskaitant dokumentus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje) ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms;
9. analizuoja Mokinio krepšelio lėšų naudojimą švietimo įstaigose ir teikia pasiūlymus dėl racionalaus jų naudojimo, rengia ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaitą;
10. padeda rengti Savivaldybės biudžeto projektą, rengia Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo projektą;
11. tikslina Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo projektą dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus rugsėjo 1 d.;
12. derina Švietimo skyriaus parengtą Savivaldybės ugdymo įstaigų suvestinę ataskaitą apie Mokinio krepšelio lėšų poreikį;
13. pagal pateiktas asignavimų valdytojų paraiškas, neviršydamas patvirtintų biudžeto asignavimų ketvirčiais, rengia mokėjimo pavedimus asignavimų valdytojams Skyriaus vyresniojo specialisto, atsakingo už asignavimų valdytojų finansavimą, tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
14. užtikrina, kad tinkamai būtų saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įformintos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos archyvui;
15. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų veikloje;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
17. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
18. rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
19. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

2018-04-17T12:21:45+00:00