/Kęstutis Narvičius

Kęstutis Narvičius

Vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 570

El. paštas kestas.narvicius@varena.lt

Kabineto Nr. 23

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų geodezinių (kadastrinių matavimų) ir topografinių planų rengimo darbo patirtį;
3. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir geodezijos bei kartografijos srities nustatytus reikalavimus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu ir specializuotomis GIS programomis;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbus;
2. tvarko savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;
3. naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro savivaldybės teritorijos topografiniai planai, erdvinių duomenų rinkiniai ir geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja Vyriausybės nustatyta tvarka;
4. sprendžia geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;
5. nustato geodezinės, kartografinės medžiagos ir savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarką Vyriausybės nustatyta tvarka;
6. derina topografinius planus ir atlieka jų kontrolę Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
7. atlieka geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą ir apie pastebėtus pažeidimus informuoja Vyriausybės įgaliotą instituciją jos nustatyta tvarka;
8. neatlygintinai teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, reikalingus georeferencinio pagrindo kadastro duomenims, valstybiniams georeferenciniams erdvinių duomenų rinkiniams sudaryti, atnaujinti ir tvarkyti, georeferencinio pagrindo ir teminiams žemėlapiams sudaryti;
9. saugo savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kita);
10. tikrina ir derina sklypų kadastrinius planus, kitus geodezijos ir kartografijos darbus;
11. vykdo statinių naudojimo priežiūrą ir tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojamų statinių saugos reikalavimus;
12. tiria administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 359 straipsniu, 360 straipsniu, 589 straipsnio 82, 84 dalimi, 608 straipsniu, 609 straipsniu ir 610 straipsniu;
13. teikia informaciją apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
14. rengia dokumentus dėl kitos paskirties parduodamų valstybinės žemes sklypų kainų priedų – žemės sklypų vertės padidėjimo dėl inžinerinių statinių;
15. suteikia pavadinimus administraciniams vienetams bei keičia, adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimo ir keitimo darbus;
16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl statinių naudojimo priežiūros, sklypų formavimo, geodezinių ir topografinių planų sudarymo, adresų suteikimo, keitimo ir kitais šiai pareigybei priskirtų sričių klausimais;
17. rengia informaciją skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
18. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
19. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
20. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
21. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
22. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2020-05-08T09:49:30+00:00