/Liucija Baravykienė

Liucija Baravykienė

Sekretorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas liucija.baravykiene@varena.lt

Kabineto Nr. 37

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. padeda Savivaldybės merui ir Savivaldybės mero pavaduotojui organizuoti darbą, tvarko jų einamuosius darbo reikalus, vykdo nurodymus, pavedimus ir užduotis, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės mero pavaduotoją apie gautą informaciją, pranešimus.
2. priima atvykstančius į Savivaldybės mero priimamąjį interesantus, atsakinėja į žodinius paklausimus Savivaldybės mero priimamojo telefonu;
3. registruoja pas Savivaldybės merą ir Savivaldybės mero pavaduotoją atvykstančius interesantus, paskiria laiką pokalbiui su Savivaldybės meru ir Savivaldybės mero pavaduotoju;
4. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
5. informuoja Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos padalinių, įstaigų vadovus ir darbuotojus apie Savivaldybės mero rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
6. registruoja Savivaldybės mero pavedimus (įrašo rezoliucijas) DVS „Kontora“, skenuotas raštų kopijas nukreipia atsakingiems specialistams, o originalus perduoda tolimesniam saugojimui, informuoja merą apie pavedimų vykdymo eigą;
7. tvarko, registruoja Savivaldybės mero potvarkius, įkelia juos į dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ ir teisės aktų publikavimo sistemą „Infolex“, Savivaldybės mero patvirtintus norminius teisės aktus registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir teisės aktų registre;
8. elektroniniu paštu Savivaldybės mero gautus dokumentus ir kitą informaciją perduoda registruoti Skyriaus specialistui, atsakingam už dokumentų registravimą;
9. komplektuoja Savivaldybės mero potvarkius ir kitus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
10. parengia Savivaldybės mero ir Savivaldybės mero pavaduotojo dalyvavimo renginiuose darbotvarkę, primena jiems apie numatytą dalyvavimą posėdžiuose, susirinkimuose ir kituose renginiuose;
11. kontroliuoja, kad Savivaldybės mero vardu parengti raštai ir teisės aktų projektai atitiktų valstybinės kalbos normas;
12. teikia Savivaldybės merui ar Savivaldybės mero pavaduotojui pasirašyti rengėjų patikrintus atspausdintus dokumentus;
13. rengia informaciją apie Savivaldybės mero ir Savivaldybės mero pavaduotojo veiklą ir, suderinus su Savivaldybės meru ar Savivaldybės mero pavaduotoju, skelbia šią informaciją visuomenės informavimo priemonėse;
14. rengia Savivaldybės mero potvarkių projektus ir kitus dokumentus;
15. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
16. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.


2018-12-11T13:55:23+00:00