/Liudas Tamulevičius

Liudas Tamulevičius

vedėjo pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 801

El. paštas liudas.tamulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 7, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
9. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;
10. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
11. žinoti švietimo sistemą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja švietimo būklės tyrimą ir vertinimą Varėnos rajono savivaldybės mokyklose (toliau - Savivaldybės mokyklose), analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, rengia Skyriaus mėnesio ir ketvirtinius planus, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą;
4. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
5. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
6. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose, atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
7. konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
8. organizuoja brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymą ir priežiūrą Savivaldybėje;
9. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
10. vykdo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo bendrojo plano įgyvendinimo priežiūrą, rengia šio plano pakeitimo projektus;
11. prižiūri Savivaldybės mokyklose fizikos, matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo programų įgyvendinimą, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų rajonines olimpiadas, konkursus;
12. dirba su Švietimo informacine valdymo sistema, konsultuoja mokyklų Švietimo informacinės valdymo sistemos vartotojus, rengia ir teikia statistines ataskaitas Švietimo informacinių technologijų centrui;
13. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
15. rengia informaciją Varėnos rajono savivaldybės internetinei svetainei;
16. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

2020-02-24T13:51:32+00:00