/Loreta Verseckienė

Loreta Verseckienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 973

El. paštas loreta.verseckiene@varena.lt

Kabineto Nr. 31

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. apskaičiuoja Administracijos skyrių ir seniūnijų, kurios neturi finansinio savarankiškumo, biudžeto lėšų poreikį administracinėms (valdymo) išlaidoms;
2. vadovaujantis patvirtintu Savivaldybės strateginiu veiklos planu, sudaro biudžeto lėšų poreikio programų projektus pagal strateginio veiklos plano priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;
3. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, sudaro Administracijos skyrių ir seniūnijų, kurios neturi finansinio savarankiškumo, programų sąmatas, paskirsto lėšas ketvirčiais ir kontroliuoja jų vykdymą;
4. pasibaigus mėnesiui, nustatytais terminais sudaro biudžeto išlaidų įvykdymo mėnesio ataskaitą;
5. pasibaigus ketvirčiui, nustatytais terminais sudaro biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas pagal patvirtintas formas;
6. rengia paraiškas finansavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti;
7. veda gautinų ir gautų finansavimo sumų turtui, atsargoms ir kitoms išlaidoms apmokėti apskaitą;
8. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

2018-08-20T13:51:23+00:00