/Nikolajus Lysenkovas

Nikolajus Lysenkovas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas (civilinei saugai)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 806

El. paštas nikolajus.lysenkovas@varena.lt

Kabineto Nr. J. Basanavičiaus g. 40, 1 kab.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, Varėnos rajono savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
1.4. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Civilinės saugos specialistas vykdo šias funkcijas:
1. prognozuoja savivaldybės teritorijoje galimas ekstremaliąsias situacijas ir planuoja atsakomuosius veiksmus, siekiant suvaldyti galimas grėsmes;
2. organizuoja civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą ir nuolatinį jo atnaujinimą, įtraukdamas į šį darbą reikalingas tarnybas ir organizacijas, ne rečiau kaip kas treji metai patikslina jo priedą (rizikos analizė), siekdamas sumažinti riziką ekstremaliosioms situacijoms susidaryti;
3. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
4. renka iš visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) direktoriaus nustatyta tvarka juos kaupia ir tvarko;
5. teikia informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams, siekiant užtikrinti parengtį ekstremaliosioms situacijoms;
6. nustato savivaldybės seniūnijoms civilinės saugos uždavinius, derina savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldybės įstaigų ir ūkio subjektų parengtus dokumentus, reglamentuojančius civilinę saugą;
7. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi šio įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
8. kontroliuoja rajono civilinės saugos perspėjimo sistemos būklę, planuoja jos plėtotę ir modernizavimą, teikdamas pasiūlymus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
9. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos darbe, organizuodamas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą;
10. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
11. Vyriausybės nustatyta tvarka nustato kolektyvinės apsaugos statinių poreikį;
12. organizuoja ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą;
13. atstovauja Savivaldybės administracijai tarpžinybinėse darbo grupėse įgyvendinant priemones civilinės saugos srityje, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir jo pavaldžių įstaigų organizuojamuose renginiuose;
14. pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą metodiką apskaičiuoja civilinės saugos funkcijoms atlikti reikalingų lėšų poreikį, nustatyta tvarka derina ir teikia informaciją;
15. rūpinasi slėptuvių įrengimu, vertina statinių funkcionalumą ekstremaliųjų situacijų atveju;
16. administruoja ir įgyvendina Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus;
17. pagal kompetenciją rengia Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
18. vykdo kitus Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Administracijai pavestus uždavinius ir funkcijas, susijusias su civiline ar darbuotojų sauga.


2019-12-13T14:16:08+00:00