/Ona Guntulionienė

Ona Guntulionienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 997

El. paštas ona.guntulioniene@varena.lt

Kabineto Nr. J. Basanavičiaus g. 40, 25 kab.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityse;

3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, biudžeto sandarą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą ir programų vertinimą, kitą su savivalda susijusią veiklą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus ir savo veiklą;

5. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlyti tinkamas rekomendacijas, vidaus teisės aktus;

7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. savarankiškai organizuoja Skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Skyriaus nuostatus, suderintą veiklos planą;

2. organizuoja Skyriaus tarnautojų funkcinį veiklos paskirstymą;

3. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos veiklos specifiką, rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus vidaus audito metodiką, parengtą vadovaujantis finansų ministro patvirtinta Pavyzdine vidaus audito metodika;

4. planuoja Skyriaus veiklą, sudaro veiklos planus, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi, metinio plano projektą teikia susipažinimui Savivaldybės kontrolieriui ir, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, pateikia Valstybės kontrolei;

5. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;

6. atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose vidaus audito klausimais;

7. pataria Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais;

8. analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

9. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

10. prireikus atlieka vidaus auditus ir su tuo susijusias procedūras;

11. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitomis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

12. siekdamas išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja Skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba;

13. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;

14. vykdydamas lyginamąją kontrolę, prižiūri Skyriaus specialistų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir ataskaitos kokybę; teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus specialistų tarnybinę veiklą;

15. stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;

16. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

17. vykdydamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus, parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Skyriaus veiklos ataskaitą, Savivaldybės tarybai metinę Skyriaus veiklos ataskaitą – jos prašymu;

18. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir apskaitą, užtikrina jų tinkamą saugojimą ir perdavimą archyvui nustatyta tvarka;

19. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis vidaus audito tikslais;

20. užtikrindamas Skyriaus tikslų įgyvendinimą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, susijusias su vidaus auditu.

2020-02-13T14:02:36+00:00