/Onutė Šilanskienė

Onutė Šilanskienė

Archyvarė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 585

El. paštas onute.silanskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. išmanyti valstybinės archyvų sistemos sąrangą, žinoti dokumentų saugojimo archyvuose terminus, dokumentų perdavimo valstybiniam archyvui, nurašymo, sunaikinimo, įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką, išmanyti dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus;
6. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja dokumentų priėmimą saugojimui archyve iš Savivaldybės administracijos padalinių;
2. nustatyta tvarka šifruoja, sistemina, saugo, aprašo archyve saugomus dokumentus;
3. teikia informaciją dokumentų saugojimo klausimais Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovams ir darbuotojams, atsakingiems už archyvų tvarkymą;
4. priima iš Savivaldybės administracijos padalinių, kurių dokumentai įrašomi į bendruosius Skyriaus rengiamus apyrašus, pagal nustatytus reikalavimus suformuotas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, parengia jų bendrus apyrašus, naikintinų bylų (dokumentų) aktus, teikia juos (kartu su pažyma apie atitinkamo laikotarpio įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą) derinti Skyriaus vedėjui bei Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS) ir tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
5. pagal Savivaldybės administracijos padalinių parengtus perdavimo ir priėmimo aktus bei pateiktus apyrašus ir sąrašus patikrina ir priima Savivaldybės administracijos padalinių archyvinius dokumentus;
6. prižiūri, kad pagal su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu suderintus naikintinų bylų (dokumentų) aktus atrinkti naikinti dokumentai (bylos) būtu nedelsiant ir tinkamai sunaikinti;
7. kiekvienais metais iki gruodžio 1 d. kartu su Skyriaus vedėju ir specialistu parengia kitų metų Savivaldybės institucijų ir Administracijos padalinių dokumentacijos planą, EAIS pagalba jį suderina su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
8. pasibaigus kalendoriniams metams, pagal Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus ir kitus apskaitos dokumentus iki einamųjų metų kovo 1 d. suveda į EAIS bylų sudarymo suvestinius duomenis;
9. paruošia ir įriša Bendrojo skyriaus ir Savivaldybės institucijų į archyvą perduodamas bylas (dokumentus), kurias tvarko Bendrasis skyrius, sunumeruoja bylų lapus ir jas įformina pagal reikalavimus;
10. išduoda Savivaldybės administracijos darbuotojams archyve saugomus dokumentus, reikalingus jų vykdomoms funkcijoms atlikti, juridiniams ir fiziniams asmenims susipažinti ar laikinai naudotis teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, veda išduodamų dokumentų apskaitą;
11. rengia atsakymus į interesantų paklausimus dėl archyve saugomuose dokumentuose esančios informacijos pateikimo, fiziniams ir juridiniams asmenims išduoda archyvo pažymas, saugomų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;
12. rengia ir Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui teikia informaciją apie archyvo fonduose saugomų dokumentų sudėties ir kiekio pokyčius;
13. rengia atsakymus į Skyriui archyvo klausimais adresuotus raštus ir piliečių prašymus;
14. kartu su Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojais, atsakingais už bylų sudarymą ir jų apskaitos tvarkymą, atlieka archyvinių dokumentų vertės ekspertizę ir kartu su skyriaus vedėju sprendžia dėl tolimesnio dokumentų saugojimo ar naikinimo;
15. dalyvauja Skyriaus organizuojamuose patikrinimuose dokumentų valdymo, jų apskaitos ir tvarkymo klausimais;
16. suėjus nustatytiems terminams, rengia dokumentų bylų perdavimo saugoti į Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialą aktus ir perduoda bylas;
17. prižiūri archyve saugomų dokumentų būklę, kad jie laiku būtų atkurti, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugojimui palankios sąlygos, kad archyvo patalpose būtų laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų;
18. užtikrina, kad kartu su dokumentais saugomi asmens duomenys, kai jie nebereikalingi dokumentų tvarkymo tikslams, būtų sunaikinami, išskyrus tuos duomenis, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems asmenims ar valstybiniam archyvui;
19. saugo asmens duomenų paslaptį, jei tie duomenys neskirti skelbti viešai;
20. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
21. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.


2018-12-11T13:51:13+00:00