/Regina Svirskienė

Regina Svirskienė

Patarėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 998

El. paštas regina.svirskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 16

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo bei teisės aktų rengimo taisyklėmis, žinoti kultūros, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, jaunimo ir sporto veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
6. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) A1 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą Skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti ir vykdyti nustatytas funkcijas;
2. rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
3. organizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą;
4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
5. organizuoja skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos apie jo vykdymą rengimą;
6. organizuoja informacijos Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą;
7. organizuoja išlaidų, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, sąmatų projektų rengimą;
8. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą kultūros, jaunimo, kultūros paveldo ir sporto programoms įgyvendinti;
9. organizuoja Savivaldybei pavaldžių kultūros ir sporto įstaigų vadovų informavimą apie savivaldybėje priimtus teisės aktus reglamentuojančius šių įstaigų veiklą;
10. koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą ir įgyvendinimą;
11. inicijuoja Savivaldybės interneto svetainės puslapių Kultūra, Sportas, Jaunimas, Paveldas turinio rengimą ir atnaujinimą;
12. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
13. koordinuoja Religinių bendruomenių rėmimo programą;
14. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
15. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kultūros, kultūros paveldo, jaunimo, sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo, kultūros, sporto įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
16. inicijuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
17. inicijuoja kultūros įstaigų vadovų ir kultūros specialistų atestaciją, dalyvauja šių įstaigų atestacinių komisijų darbe;
18. derina savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų metines kultūrinės, sporto veiklos programas, inicijuoja jų įgyvendinimą;
19. analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros, jaunimo, sporto, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje.
20. bendradarbiauja su Varėnos rajone veikiančiomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę, sportinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo, renginių organizavimo, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, jaunimo užimtumo;
21. atstovauja Savivaldybę regione, šalyje, užsienyje kultūrinio bendradarbiavimo srityje;
22. derina kultūros ir sporto įstaigų vadovų ir skyriaus specialistų prašymus administracijos direktoriui dėl atostogų, komandiruočių;
23. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

2019-10-22T13:20:15+00:00