/Rimvydas Navickas

Rimvydas Navickas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 51 363

El. paštas rimas.navickas@varena.lt

Kabineto Nr. 17, J.Basanavičiaus g. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities žemės ūkio krypties išsilavinimą;
2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sugebėti priimti sprendimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktus, reglamentuojančių žemės ūkio ir kaimo plėtros veiklą;
2. atlieka žemės ūkio technikos valstybinę priežiūrą, jos kasmetinę techninę apžiūrą, registruoja ir išduoda valstybinių numerių ženklus bei nustatytos formos registracijos pažymėjimus traktorių, savaeigių mašinų, kelių tiesimo mašinų ir traktorinių priekabų savininkams, tvarko žemės ūkio technikos registrą;
3. konsultuoja valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, technikos įsigijimo, racionalaus panaudojimo, techninės priežiūros, remonto ir kitais klausimais;
4. teikia duomenis apie technikos įskaitą Centrinei hipotekos įstaigai, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms institucijoms, turinčioms teisę juos gauti;
5. vykdo registruojamos technikos areštą;
6 vykdo žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registravimą Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, kontroliuoja šių darbų organizavimą seniūnijose, teikia metodinę paramą;
7. bendradarbiauja su aplinkos apsaugos ir augalų apsaugos institucijomis sprendžiant aplinkosaugos ir augalų apsaugos problemas;
8. dalyvauja ,,Metų ūkio“ ir kitų rajone organizuojamų žemės ūkio srities konkursų vertinimo komisijų darbe;
9. dalyvauja nustatant medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio veiklos subjektų pasėlių laukuose, ūkiniams gyvūnams ir melioracijos įrenginiams;
10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-02-20T13:30:01+00:00