/Rūta Averkienė

Rūta Averkienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 980

El. paštas ruta.averkiene@varena.lt

Kabineto Nr. 36

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija, žurnalistika, informacijos paslaugos arba klasikinės studijos;
arba:
1.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – viešųjų ryšių srityje;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
2. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Derina teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, tikrina jų atitikimą teisės aktais nustatytiems kalbos ir raštvedybos reikalavimams. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus viešųjų ryšių srityje.
9. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. parengia informacinę medžiagą apie savivaldybės vadovų veiklą.
10. Organizuoja ir koordinuoja įstaigos informacinių leidinių rengimą ir leidybą bei užsakomųjų straipsnių projektų su leidyklomis, žiniasklaida derinimą.
11. Rengia sutarčių ir viešųjų pirkimų apklausų projektus savo kompetencijos klausimais.
12. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2020-07-02T09:02:03+00:00