/Rūta Averkienė

Rūta Averkienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 980

El. paštas ruta.averkiene@varena.lt

Kabineto Nr. 36

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos, žurnalistikos, viešųjų ryšių ar informacijos paslaugų krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų ryšių srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, visuomenės informavimą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti tarnybinio protokolo pagrindus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. teikia Savivaldybės institucijų vadovams pasiūlymus dėl Varėnos rajono savivaldybės įvaizdžio gerinimo, informacijos apie Savivaldybės veiklą sklaidos;
2. padeda Savivaldybės institucijų vadovams koordinuoti ryšius su Lietuvos Respublikos Prezidento institucija, Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir šioms institucijoms pavaldžiomis įstaigomis, padeda spręsti bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, tautinėmis bendrijomis ir kitomis organizacijomis klausimus;
3. dalyvauja Savivaldybės institucijų vadovų rengiamuose pasitarimuose, teikia objektyvią, operatyvią informaciją žiniasklaidai ir naujienų agentūroms, rengia pranešimus spaudai;
4. Savivaldybės institucijų vadovų pavedimu atstovauja Varėnos rajono savivaldybei kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
5. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktų projektus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti viešųjų ryšių srityje;
6. derina teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, tikrina jų atitikimą teisės aktais nustatytiems kalbos ir raštvedybos reikalavimams;
7. tvarko ir skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;
8. organizuoja oficialius svečių priėmimus, susitikimus, posėdžius su įvairių institucijų vadovais, sudaro ir derina su kitomis tarnybomis vizitų bei svečių priėmimo programas, sudaro reprezentacijai skirtų išlaidų sąmatas, rengia oficialių Savivaldybės institucijų sveikinimų tekstus, padėkas;
9. operatyviai teikia žiniasklaidai informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, rengiamus ar jau priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus, renginius, teikiamas paslaugas;
10. vykdo spaudos monitoringą ir prireikus informuoja Savivaldybės institucijų vadovus bei Savivaldybės administracijos darbuotojus apie aktualias publikacijas;
11. analizuoja žiniasklaidoje pateikiamą informaciją apie Savivaldybės, Savivaldybės administracijos veiklą, teikia Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės institucijų vadovams atitinkamus pasiūlymus, atlieka kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie Savivaldybės veiklą analizę, rengia periodines ataskaitas;
12. dalyvauja Savivaldybės mero, jo pavaduotojo, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir padalinių vadovų bei specialistų susitikimuose su gyventojais bei kituose rajono Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos organizuojamuose renginiuose;
13. organizuoja ir koordinuoja spaudos konferencijas, viešųjų ryšių kampanijas, pristatymus, akcijas;
14. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės informacinių leidinių rengimą ir leidybą bei užsakomųjų straipsnių projektų su leidyklomis, žiniasklaida derinimą;
15. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos sutarčių ir viešųjų pirkimų apklausų projektus savo kompetencijos klausimais;
16. stichinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais koordinuoja Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių turimos informacijos sklaidą ir užtikrina operatyvų jos pateikimą visuomenei;
17. redaguoja spaudai teikiamą informaciją;
18. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
19. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl savo veiklos srities priemonių tobulinimo;
20. kiekvienais metais iki kovo 1 d. parengia informacinę medžiagą apie Savivaldybės administracijos vadovų veiklą ir Tarybos sprendimo projektą;
21. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo.


2019-09-02T09:18:05+00:00