/Solveiga Žukienė

Solveiga Žukienė

specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 016

El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt

Kabineto Nr. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti anglų arba rusų (lenkų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims verslo plėtros klausimais Varėnos rajone;
2. teikia informaciją ir skatina ūkio subjektus naudotis Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšomis;
3. administruoja Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšas:
3.1. priima verslo subjektų prašymus dėl finansinės paramos, teikia prašymus nagrinėti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skirstymo komisijai, pagal komisijos nutarimus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
3.2. rengia smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų pajamų ir išlaidų sąmatą bei vykdymo ataskaitą ir teikia svarstyti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skirstymo komisijai bei tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
4. nuolat analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo krypčių aktualumo, rengia teisės aktų projektus dėl verslo rėmimo tvarkos pakeitimų;
5. organizuoja asocijuotų verslo struktūrų susitikimus su Savivaldybės vadovais, specialistais ir įstaigų atstovais;
6. sudaro Varėnos rajone esančių ir siūlomų privatizuoti objektų sąrašą ir organizuoja jo viešinimą;
7. organizuoja Savivaldybės reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų įsigijimą:
7.1. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės vadovams šiuo klausimu;
7.2. vykdo Savivaldybės reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų užsakymus;
7.3. kontroliuoja ir fiksuoja žurnale reprezentacijai skirtų prekių dalinimą;
8. padeda organizuoti Savivaldybės mero, administracijos ir kitų organizacijų kvietimu atvykstančių oficialių užsienio valstybių, savivaldybių organizacijų delegacijų priėmimą;
9. organizuoja Varėnos miesto vietos veiklos grupės kolegialių organų posėdžius;
10. pagal kompetenciją rengia ir skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;
11. dalyvauja Savivaldybės darbo grupių, komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
12. dalyvauja ir atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
14. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
15. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
16. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

2019-08-01T08:49:32+00:00