/Vaida Kaščiokaitienė

Vaida Kaščiokaitienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas vaida.kasciokaitiene@varena.lt

Kabineto Nr. 37

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tvarko Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų dokumentus prieš posėdžius ir po jų, parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų kopijas ir kitą posėdžių medžiagą išdalina ir išsiunčia elektroniniu paštu Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovų įstaigai, atitinkamiems Savivaldybės administracijos darbuotojams;
2. informuoja Savivaldybės tarybos narius apie rengiamus Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžius, juose dalyvauja ir rašo posėdžių protokolus, saugo posėdžių protokolus iki perdavimo archyvui;
3. sudaro svarstyti parengtų ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ įregistruotų sprendimų projektų sąrašą, posėdžių darbotvarkės projektą;
4. užtikrina, kad Savivaldybės tarybos nariams laiku būtų pateikta posėdžių medžiaga ir kiti reikalingi dokumentai;
5. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Savivaldybės tarybos priimtus norminius teisės aktus;
6. registruoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų dokumentus teisės aktų publikavimo sistemoje „Infolex“ ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“;
7. prireikus tvirtina Savivaldybės tarybos sprendimų bei Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžių protokolų, išrašų, nuorašų, kopijų tikrumą;
8. prireikus surenka pasiūlymus ir sudaro Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės mero susitikimų su rinkėjais grafiką;
9. prireikus padeda organizuoti Savivaldybės tarybos narių susitikimus su gyventojais;
10. renka reikiamą medžiagą ir Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka iš jos sudaro Savivaldybės tarybos ir komitetų darbo plano projektą ir jį pateikia Skyriaus vedėjui;
11. kiekvienais metais iki kovo 1 d. pateikia informaciją apie Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų veiklą, rengia Savivaldybės tarybos metų veiklos ataskaitą;
12. kiekvieną einamųjų metų ketvirtį parengia informaciją apie Savivaldybės tarybos narių dalyvavimą Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose;
13. tvarko Savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitą;
14. rengia jo kompetencijai priskirtų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
15. skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie Savivaldybės tarybą, jos komitetus, komisijas ir kt. Savivaldybės interneto svetainėje;
16. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas Skyriaus dokumentų bylas;
17. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
18. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

2019-08-01T08:47:46+00:00