/Valdas Čiras

Valdas Čiras

vairuotojas

Kontaktai

Telefonas 8 697 77 359

Kabineto Nr. 53

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti vidurinį išsilavinimą arba vairuotojo profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
3. turėti galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, leidžiančią vairuoti atitinkamą transporto priemonę;
4. išmanyti:
4.1. saugos darbe, priešgaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos reikalavimus;
4.2. autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui;
4.3. Kelių eismo taisykles;
4.4. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiam būdus ir priemones;
4.5. teisės aktus, reglamentuojančius saugų eismą, automobilių techninę apžiūrą, jų eksploatavimą ir priežiūrą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. vairuoja tarnybinį lengvąjį automobilį tarnybos reikalais, užtikrina saugų keleivių vežimą, kultūringą jų aptarnavimą;
2. pagal nustatytą tvarką pildo automobilio kelionės lapus, vykdo automobilio ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą;
3. palikdamas tarnybinį automobilį, jį užrakina, įjungia apsaugos sistemą, baigęs darbą, pastato tarnybinį automobilį į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą saugojimo vietą. Tarnybiniame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jei jis išimamas);
4. atlieka lengvojo automobilio kasdieninę ir periodinę techninę priežiūrą, paruošia automobilį žiemos ir vasaros sezonui, užtikrina tinkamą jo techninę būklę ir saugų eksploatavimą, laiku paruošia automobilį privalomajai techninei apžiūrai ir užtikrina, kad ji būtų atlikta teisės aktų nustatyta tvarka;
5. šalina smulkius lengvojo automobilio gedimus pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles, o esant didesniems gedimams, informuoja Skyriaus vedėją;
6. nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybinis automobilis;
7. užtikrina švarą automobilyje, palaiko tvarką garaže ir remontui skirtoje garažo duobėje;
8. atsako už degalų pripylimą, racionaliai naudoja degalus, tepalus, automobilio detales, medžiagas bei kitas jam perduotas materialines vertybes;
9. teisingai užpildytus praėjusio mėnesio kelionės lapus kito mėnesio pirmą darbo dieną perduoda Skyriaus vedėjui;
10. prireikus padeda iškrauti ir pakrauti pervežamą inventorių ir prekes;
11. prižiūri ir tvarko automobiliui skirtą garažą (jo dalį) ir privažiavimą prie garažo;
12. esant būtinumui, atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir viduje;
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.


2019-07-01T12:09:33+00:00