/Valdas Volungevičius

Valdas Volungevičius

Vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 800

El. paštas valdas.volungevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 3

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, socialinę paramą gyventojams, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, kitus teisės aktus pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir Savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
2. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
3. teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainei apie pirminę ir antrinę teisinę pagalbą, kitą aktualią informaciją Skyriaus veiklos klausimais;
4. rengia Savivaldybės administracijos veiklos, organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą, ataskaitą;
5. rengia ieškinių ir kitų procesinių dokumentų (pareiškimų, atsiliepimų ir kt.) projektus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio išieškojimo teismine tvarka;
6. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;
7. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
8. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;
9. tikrina, ar Socialinės paramos skyriaus, Ekonomikos ir turizmo skyriaus, Bendrojo skyriaus, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
10 pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
11. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinių tarnautojus (darbuotojus) teisės taikymo klausimais;
12. konsultuoja Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
13. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
14. rengia dokumentus asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų (tremtinių, politinių kalinių, išvežtų priverstiniams darbams į Vokietiją, iškeldintų į kitus Lietuvos rajonus, gimusių tremtyje, įtrauktų į tremtinių sąrašus, laisvės kovų dalyvių, karių savanorių, asmenų, likvidavusių Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius ir asmenų, atlikusių karinę tarnybą Afganistane ir kt.) teisiniam statusui gauti ir parengtus dokumentus teikia Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai. Įteikia asmenims teisinio statuso pažymėjimus;
15. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
16 organizuoja korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje, atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą;
17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
18. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
19. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;
20. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2020-05-08T09:43:39+00:00