/Orinta Lakickienė

Orinta Lakickienė

Vedėja (vyriausioji architektė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 515

El. paštas orinta.lakickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 24

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo ar statinių projektavimo srityje;
3. turėti atestuoto architekto profesinės veiklos dokumentus (architekto kvalifikacijos atestatą);
4. išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
5. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą teritorijų planavimą, statybas, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. gebėti planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
2. organizuoja ir vykdo užsakovo bei teritorijų planavimo organizatoriaus funkcijas rengiant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
3. tikrina ir tvirtina teritorijų planavimo sąlygas, planavimo sąlygų sąvadus, teritorijų planavimo darbų programas teritorijų planavimo dokumentams rengti, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;
4. organizuoja prašymų organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą nagrinėjimą bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų parengimą;
5. organizuoja prašymų nagrinėjimą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus ir prašymus pritarti projektiniams pasiūlymams, pritaria projektinių pasiūlymų viešinimui ir projektiniams pasiūlymams;
6. organizuoja prašymų nagrinėjimą specialiesiems reikalavimas ir specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, jų parengimą ir išdavimą, tikrina ir tvirtina nustatytus specialiuosius reikalavimus ir specialiuosius architektūros reikalavimus;
7. organizuoja paraiškų dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo nagrinėjimą, teikia pagrįstas išvadas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo;
8. organizuoja gautų statybą leidžiančių dokumentų tikrinimą, prašymų įregistravimą IS „Infostatyba“, projektų sprendinių atitikties nustatytiems teisės aktų reikalavimams tikrinimą, dokumentų parengimą ir išdavimą;
9. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina statybos, rekonstravimo ir kitų statybos rūšių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimas, priima sprendimus dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ar neišdavimo;
10. organizuoja statinių naudojimo priežiūrą, statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai yra nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;
11. organizuoja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
12. organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, dalyvauja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene ir kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, organizuoja gyventojų skundų ir pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių nagrinėjimą, dalyvauja statybos projektų ir statybos projektinių pasiūlymų nagrinėjime, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
13. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektų rengimo procedūras naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
14. derina teritorijų planavimo dokumentus naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
15. organizuoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną per Teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą (TPSIS);
16. organizuoja ir vykdo Europos kraštovaizdžio konvencijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimą;
17. organizuoja pavadinimų administraciniams vienetams suteikimo bei keitimo, adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimo ir keitimo darbus;
18. organizuoja savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbų, kitų teisės aktuose reglamentuotų geodezijos ir kartografijos srities funkcijų vykdymą bei planų tikrinimą, derinimą ir kontrolę, derina žemės sklypų kadastrinius planus, kai atlikta jų patikra;
19. analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, dalyvauja rengiant specialiuosius susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planus bei dalyvauja jų įgyvendinime;
20. dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
21. organizuoja Varėnos rajono savivaldybės išorinės reklamos komisijos darbą, išduoda išorinės reklamos leidimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina leidimų galiojimą;
22. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;
23. rengia ir teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų ir seniūnijų ribų keitimo;
24. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statinių statybos, statinių naudojimo priežiūros, žemėtvarkos, geodezijos, pavadinimų administraciniams vienetams suteikimo, adresų suteikimo ir keitimo, išorinės reklamos ir kitais klausimais;
25. nustatyta tvarka teikia ataskaitas nustatytoms institucijoms;
26. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
27. rengia skyriaus veiklos planą ir skyriaus veiklos kasmetinę ataskaitą;
28. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
29. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
30. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos vadovams dėl skyriaus darbo tobulinimo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
31. tiria administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 1,4, 5 dalimis, 359 straipsniu, 360 straipsniu, 589 straipsnio 82, 84 dalimi, 608 straipsniu, 609 straipsniu ir 610 straipsniu;
32. rengia ir tikslina skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
33. organizuoja skyriaus dokumentų ir apskaitos tvarkymą, dokumentacijos plano projekto parengimą;
34. atstovauja Savivaldybės administracijai statybos užbaigimo komisijose;
35. vykdo kitus skyriaus kompetencijai priskirtus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2020-02-19T10:32:20+00:00