/Viktorija Batūra

Viktorija Batūra

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 016

El. paštas viktorija.batura@varena.lt

Kabineto Nr. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą.
3. išmanyti tarptautinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;
4. gebėti:
4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.2. priimti sprendimus;
4.3. analizuoti ir teikti pasiūlymus;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5. mokėti:
5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;
5.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;
5.3. anglų, lenkų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. užmezga ir plėtoja bendradarbiavimo ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
2. nuolat analizuoja galimybes užmegzti konstruktyvius bendradarbiavimo ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir teikia siūlymus šiuo klausimu Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai ir struktūriniams padaliniams;
3. rengia bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių miestais ir tarptautinėmis organizacijomis projektus;
4. rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Varėnos rajono savivaldybės mero, administracijos kvietimu, programas, organizuoja jų vykdymą tam, kad būtų užtikrintas tinkamas valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus atitinkantis svečių priėmimas ir aptarnavimas; sudaro vizitų programas, rengia dalykinius susitikimus, rūpinasi vizų bei kita vizitui būtina dokumentacija;
5. organizuoja Savivaldybės delegacijų išvykimą į užsienį, tvarko išvykimo dokumentus, derina vizitų programas, rengia informacinę medžiagą;
6. kartu su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoja, rengia ir vykdo tarptautinius projektus;
7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės struktūrinių padalinių projektus su užsienio šalių partneriais;
8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis bei užsienio partneriais turizmo plėtros klausimais;
9. dalyvauja turizmo parodose, verslo misijose ir kituose renginiuose, skatinančiuose vietinį ir atvykstamąjį turizmą;
10. organizuoja vertimus žodžiu ir raštu užsienio kalbomis;
11. pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia į juos atsakymus;
12. rengia ir įgyvendina turizmo srities projektus, teikia siūlymus dėl turizmo plėtros, naujų turizmo produktų kūrimo, turizmo renginių organizavimo Varėnos rajone;
13. dalyvauja kuriant Savivaldybės turizmo plėtros strategiją ir ją įgyvendina;
14. teikia siūlymus dėl turizmo plėtros Varėnos rajone;
15. konsultuoja, teikia metodinę ir teisinę pagalbą viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės klausimais;
16. rengia ieškinių ir kitų procesinių dokumentų (pareiškimų, atsiliepimų ir kt.) projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
17. dalyvauja ir atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
19. rengia ir skelbia informaciją, susijusią su atliekamomis funkcijomis, Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje;
20. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
21. pavaduoja skyriaus specialistą ir vyriausiąjį specialistą, kuris organizuoja licencijų išdavimą, jų atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
22. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
23. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

2018-09-05T12:33:39+00:00