/Violeta Valūnienė

Violeta Valūnienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 992

El. paštas violeta.valuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 50

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, valdytis, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus ir daryti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
2. teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
3. rengia suvestinę Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą;
4. teikia konsultacijas Savivaldybės įstaigoms turto valdymo ir disponavimo klausimais;
5. rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo;
6. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės turto nuomos, panaudos ir perleidimo;
7. konsultuoja įstaigas Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu ar negalimu naudoti, jo pardavimo viešuose prekių aukcionuose klausimais;
8. nagrinėja valstybės turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ar valdyti, naudoti patikėjimo teise bei šio turto perdavimo Savivaldybės įstaigoms klausimus;
9. rengia viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą, organizuoja savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą viešajame aukcione;
10. organizuoja Savivaldybei reikalingo nekilnojamojo turto pirkimo procedūras;
11. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybei nuosavybės teise priklausančio, Savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti apžiūros procedūras, rengia šio turto apžiūros pažymas, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, teikia pasiūlymus dėl šio turto tolesnio naudojimo;
12. rengia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos, panaudos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašus;
13. teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, kurį Savivaldybė valdo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;
14. kuruoja paramą įsigyti ar išsinuomoti būstą;
15. koordinuoja ir tvarko duomenis, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje;
16. pavaduoja vyriausiąjį specialistą, atsakingą už Savivaldybės būsto suteikimą, valstybės paramos suteikimą būstui įsigyti, finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimą, atostogų, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais;
17. rengia socialinio būsto suteikimo tvarkos aprašą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarką, skaičiuoja ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai Savivaldybės gyvenamų jų patalpų nuomos mokestį;
18. konsultuoja Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkus jų nuomojamų gyvenamųjų patalpų privatizavimo klausimais, rengia gyvenamųjų patalpų pardavimui reikalingus dokumentus;
19. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
20. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
21. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais;
22. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-05-16T07:03:36+00:00