/Vytautas Jotautas

Vytautas Jotautas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 086

El. paštas vytautas.jotautas@varena.lt

Kabineto Nr. 54

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja vietinių kelių ir gatvių registraciją, tikslina vietinių kelių ir gatvių sąrašus, rengia vietinių kelių ir gatvių ataskaitą;
2. rengia defektinius aktus, darbų kiekių žiniaraščius, sąmatas vietiniams keliams, gatvėms, tiltams, lieptams, aikštelėms remontuoti;
3. rengia projektavimo užduotis dėl susisiekimo infrastruktūros objektų remonto, rekonstrukcijos, naujos statybos, organizuoja darbų atlikimą, pasirašo atliktų darbų (suteiktų paslaugų) aktus, rengia statybos užbaigimo dokumentus;
4. teikia konsultacijas seniūnijoms dėl susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros;
5. rengia Varėnos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti objektų sąrašą, derina jį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija);
6. rengia prašymus dėl Kelių priežiūros ir kelių plėtros programos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo gavimo;
7. teikia paraiškas Kelių direkcijai dėl lėšų skyrimo iš Kelių priežiūros ir kelių plėtros programos;
8. rengia ir teikia Kelių direkcijai ataskaitas apie Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti skirtų lėšų panaudojimą;
9. organizuoja eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
10. organizuoja eismo apribojimą renginiu metu, laikotarpiu, kai yra didelė kelių sugadinimo rizika ir kitais atvejais;
11. organizuoja leidimų savivaldybės teritorijoje kasinėjimo darbams vykdyti bei nutraukti eismą išdavimą;
12. išduoda leidimus vežti didelių gabaritų ir sunkiasvorius krovinius Savivaldybei priklausančiais vietinės reikšmės keliais, rengia dokumentus dėl žalos, padarytos vietinės reikšmės keliams sunkiasvoriu transportu, atlyginimo;
13. derina projektinius sprendinius, vertindamas planuojamų vykdyti darbų įtaką kelio elementams;
14. rengia planavimo sąlygas bei reikalavimus savivaldybės lygmens bendrajam, specialiajam ir detaliajam teritorijų planavimui;
15. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
16. teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
17. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus;
18. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
19. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
20. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
21. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-05-16T07:13:42+00:00