/Zita Daugėlienė

Zita Daugėlienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 52 143

El. paštas zita.daugeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 34

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda ilgalaikio turto apskaitą, skaičiuoja turto nusidėvėjimą ir amortizaciją, dalyvauja jo inventorizacijoje, tikrina nurašymo teisėtumą;
2. veda nebaigtos statybos ir esminių pagerinimo darbų apskaitą pagal kiekvieną objektą ir jam finansuoti skirtus lėšų šaltinius, dalyvauja jo inventorizacijoje, pagal pateiktus statybos baigimo aktus padidina ilgalaikio turto vertę;
3. sudaro ketvirtines ir metinę investicijų ataskaitas;
4. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai, turto perdavimo–priėmimo dokumentai, pažymos ir kt.);
5. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
6. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
7. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą.
8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

2018-08-20T13:56:30+00:00