////Interesantų priėmimas pas Savivaldybės vadovus ir informacijos pateikimas apie Savivaldybės veiklą
Interesantų priėmimas pas Savivaldybės vadovus ir informacijos pateikimas apie Savivaldybės veiklą 2020-09-16T10:42:08+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 01-01
2. Administracinės paslaugos versija Antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Interesantų priėmimas pas Savivaldybės vadovus ir informacijos pateikimas apie Savivaldybės veiklą
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams interesantams, norintiems registruotis priėmimui pas Varėnos rajono savivaldybės vadovus, padalinių vedėjus.

Apie priėmimo laiką interesantai informuojami telefonu ar raštu. Priėmimo pas savivaldybės vadovus grafikus peržiūrėti galima internetiniame puslapyje www.varena.lt

Priėmime pas Savivaldybės vadovus interesantas privalo dalyvauti pats. Atvykdamas į jį, interesantas turi turėti su savimi asmens tapatybę nustatantį dokumentą.

Informacijos pateikimas apie Savivaldybės veiklą

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;

 Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Laisvos formos prašymas raštu, el. paštu ar žodžiu, kuriame nurodomas visuomenės atstovo pavadinimas (juridinio asmens), fizinio asmens vardas, pavardė ir pateikiami klausimai.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pateikti klausimai perduodami Savivaldybės vadovams, Administracijos padalinių vadovams (seniūnams) arba valstybės tarnautojams, nepriklausantiems struktūriniams padaliniams, kad šie paruoštų išsamų atsakymą.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Ana Čapkovskienė, Bendrojo skyriaus specialistė, el. p. priimamasis@varena.lt; tel. (8 310) 32 001

Liucija Baravykienė, Bendrojo skyriaus sekretorė, el. p. liucija.baravykiene@varena.lt; tel. (8 310) 31 500

9. Administracinės paslaugos vadovas Irma Krajauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja,

el. p. irma.krajauskiene@varena.lt, tel. (8 310) 31 999

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Apie priėmimo laiką interesantai informuojami žodžiu (prašymo priėmimo metu), telefonu, el. paštu arba raštu (pagal pageidavimą).

Jeigu rengiant informaciją nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau, kaip per vieną darbo dieną.

Priėmimui pas Savivaldybės vadovus interesantai registruojami pagal iš anksto sudarytus interesantų priėmimo grafikus.

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Nemokama
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašyme nurodomos aplinkybės, dėl kurių interesantas pageidauja susitikti su Savivaldybės ar padalinio vadovu.

Paklausimai pateikiami elektroniniu paštu priimamasis@varena.lt arba raštu.

Prašymo forma1

Prašymo forma 2

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Prašyme registruoto priėmimui interesantas turi nurodyti priėmimo tikslą ir aplinkybes, lėmusias jo pageidavimą susitikti su Savivaldybės vadovais. Prie prašymo pageidautina pateikti aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas (jei tokie dokumentai yra ir jeigu jie nebuvo ankščiau pateikti Savivaldybei arba Savivaldybė juos turi ar privalo turėti). Priėmime interesantas privalo dalyvauti pats arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, turintis atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atvykdamas į priėmimą interesantas su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose 3.60, ir 4.4.