/Tėvystės pripažinimo registravimas
Tėvystės pripažinimo registravimas 2020-10-01T15:54:13+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 02-09
2. Administracinės paslaugos versija Ketvirta
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Tėvystės pripažinimo registravimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja  savo iniciatyva, remdamasi notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo.

Jeigu vaiko gimimas neįregistruotas, civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, jį saugo iki pareiškimo registruoti vaiko gimimą pateikimo.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115

4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533.

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-29 įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl  Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų  registravimo įstatymas. 2015-12-03 Nr. XII-2111.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Notaro patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo.

 

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Duomenys gaunami iš Registrų centro
8. Administracinės paslaugos teikėjas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Aganauskienė,

tel. (8 310) 31 555,

el. p. ruta.aganauskiene@varena.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Aivaras Batūra,

el. p. aivaras.batura@varena.lt,

tel. (8 310) 33 084.

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

4,90 Eur

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Mokesčio kodas 52838

Gavėjo kodas 188659752

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas notaro patvirtintas prašymas.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienpusės sąveikos lygis 60.3 p.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai 1. Jei vaiko tėvai pateikia civilinės metrikacijos įstaigai užsienio valstybėje  sudarytą tėvystės pripažinimą patvirtinančius dokumentus, civilinės būklės aktas registruojamas remiantis šiais dokumentais, tėvų ar vieno iš jų prašymu ir pateiktais tėvų asmens tapatybės dokumentais, jei duomenų apie tėvus nėra Gyventojų registre.

2. Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, gimimo įraše paliekama vaiko  turima pavardė ir tautybė, jei notaro ar teismo patvirtintame pareiškime dėl tėvystės pripažinimo nenurodyta kitaip.