//Socialinė parama
Socialinė parama 2021-10-06T13:19:08+00:00

 

Socialinė parama: kas man priklauso?

Informaciją apie socialinės paramos rūšis ir socialines paslaugas skirtingais gyvenimo atvejais galima rasti: www.kasmanpriklauso.lt

Parama


Skelbiamas konkursas 2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti 2022 metais iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.
          Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti  neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).
          Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti numatyta skirti 42 986 Eur. Iš jų: valstybės lėšos – 42 436 Eur. Savivaldybės biudžeto – 7 100 Eur.
Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma ne daugiau kaip  17 000 Eur
Mažiausia vienam projektui skirti lėšų suma – 7 000 Eur.

Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai:

 1. Neįgaliųjų dienos užimtumas. Teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:

1.1. Neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas.

1.2. Socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse.

1.3. Pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas.

1.4. Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.

1.5. Užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.

 1. 2. Individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas).
 2. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, informavimas darbo paieškos bei motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.); bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.); pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;
 3. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1-8 punktuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas (mokymas pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgaliųjų ligą ir (ar) negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas).

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus bus skiriami papildomi balai:

 1. Pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
 2. Pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).
 3. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų. Kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

 1. pareiškėjas yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas tos savivaldybės, kurioje teikiama paraiška, teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems;
 3. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (‑ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklas, skirtas neįgaliesiems;
 4. projekte numato teikti ne mažiau nei dvi paslaugas, nurodytas Nuostatų 8 punkte;
 5. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.).

Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 5 d. iki 2021 metų lapkričio 5 d. 17 val.  Projektų paraiškos savivaldybės administracijai turi būti siunčiamos elektroniniu paštu vesta.caplikaite@varena.lt.

Konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais pareiškėjams teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vesta Čaplikaitė, telefonu (8 310) 318 02, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt, jai nesant konsultuoja vyriausioji specialistė Vilma Naujūnienė, tel. (8 310) 31 990, el. p. vilma.naujuniene@varena.lt, darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), paskutinę paraiškos pateikimo dieną iki 14 val.

Pridedama:

 1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai.
 2. Projektų paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)
 3. Projekto įgyvendinimo sąmata (Nuostatų 2 priedas)
 4. Deklaracija (Nuostatų 3 priedas)

                                                                                                                                                                                                              Varėnos rajono savivaldybės administracijos
                                                                                                                                                                                                              Socialinės paramos skyrius


INFORMUOJAME,  KAD NUO Š. M.  RUGSĖJO MĖNESIO PASIKEITĖ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS BEI ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO, SKYRIMO IR ORGANIZAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAI.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T–IX–729 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybės tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. DV-782 įsakymu „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo ir organizavimo Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 


VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ SOCIALINĖS
PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, 2021 M. KOKYBĖS VERTINIMO PLANAS

Eilės Nr. Įstaigos pavadinimas Vertinimo data Vertinimo akto įstaigai pateikimo data
1. Varėnos r. visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui“ 2021-09-01 – 2021-09-30 Per 20 darbo dienų nuo atlikto vertinimo
2. Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapija 2021-09-01 – 2021-09-30 Per 20 darbo dienų nuo atlikto vertinimo
3. Marcinkonių kaimo bendruomenė 2021-10-01 – 2021-10-31 Per 20 darbo dienų nuo atlikto vertinimo
4. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras 2021-10-01 – 2021-10-31 Per 20 darbo dienų nuo atlikto vertinimo

 


Varėnos rajono savivaldybės administracija primena, kad nuo liepos 1 d. šeimos jau gali teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir  į paramą mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur) jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

 • 1, 5 valstybės remiamų pajamų dydžio (192 Eur).
 • 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (256 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Prašymą dėl nemokamo maitinimo gali pateikti vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas. Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali  kreiptis  iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. mokiniai, kurie  mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Nurodytiems mokiniams nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi. Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvenama, administraciją. Varėnos savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt .                                                  Daugiau informacijos tel. 8 310 31989, 8 310 53 627.


Informuojame, kad Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-23 įsakymu Nr. DV-1088 patvirtintas sprendimas dėl lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2021 metais finansuoti:

Eil.

Nr.

Pareiškėjas Juridinio asmens
kodas
Projekto
pavadinimas
Surinktų
balų
vidurkis
Prašoma
suma, Eur
Skiriama
suma, Eur
1. Varėnos rajono neįgaliųjų draugija 193285861 2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas 37,5 18 824,00 15 000,00
2. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos  bendrija „Viltis“ Varėnos padalinys 191687224 Socialinių-kultūrinių paslaugų teikimas, mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje 43 14 852,00 13 620,00
3. Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras 134985856 „Neregys tarp reginčiųjų“ 39 15 000,00 14 366,00

Rezervinių, nefinansuotinų ir atmestinų projektų nėra.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Socialinės paramos skyriaus informacija


Varėnos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad lapkričio-gruodžio mėnesiais akreditavo visus 4 savivaldybės teritorijoje veikiančius vaikų dienos centrus:

Eil. Nr. Pavadinimas Paslaugos teikimo adresas
1. Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui“ Z. Voronecko g. 2, Varėna
2. Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapija M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
3. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras Mokyklos g. 3, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos r. sav.
4. Marcinkonių kaimo bendruomenė Miškininkų g. 53, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.

Tai reiškia, kad nuo 2021 metų vaikams bus teikiamos tam tikrus reikalavimus atitinkančios vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos: su vaikais dirbs išsilavinimo kriterijus atitinkantis socialinis darbuotojas, centro darbuotojams bus sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją, o veiklos vyks daugiau nei vienoje patalpoje.

Nuo kitų metų pasikeis ir centrų finansavimo tvarka – akredituotą paslaugą teikiantys vaikų dienos centrai turės sudaryti finansavimo sutartis su savivaldybėmis.  

Akredituota vaikų socialinė priežiūra bus teikiama  93 Varėnos rajono savivaldybės vaikams.


Skelbiamas konkursas Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2021 metais iš savivaldybės biudžeto

                      Konkurso tikslas – plėtoti įvairias socialinių paslaugų teikimo formas, kurti socialinių paslaugų tinklą savivaldybės teritorijoje; skatinti nevyriausybines organizacijas dalyvauti socialinių paslaugų teikimo procese; materialiai remti nevyriausybines organizacijas, kurios teikia socialines paslaugas.
Projektų paraiškas gali teikti:

 1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia LR vietos savivaldos įstatymas ir LR bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 2. nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia LR religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas;

Konkurse gali dalyvauti aukščiau įvardintos organizacijos ir kurių viena iš pagrindinių sričių yra socialinių paslaugų bendruomenėje teikimas.
Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. DV – 965 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo“.
                        Projektų paraiškos priimamos nuo 2020 m. lapkričio 19 d. iki 2020 metų gruodžio 21 d. 17 val. Paraiška gali būti pateikiama, vienu elektroniniu laišku adresu rupyba@varena.lt, paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu Vytauto g. 12, 65184 Varėna.

                      Informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vesta Čaplikaitė, telefonu (8 310) 31 988, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt, darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), jai nesant konsultuoja vyriausioji specialistė Vilma Naujūnienė, tel. (8 310) 31 990, el. p. vilma.naujuniene@varena.lt.

                      Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti iš savivaldybės biudžeto planuojama skirti apie 20 000 Eur.

PRIDEDAMA:

 1. Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašas;
 2. Projekto paraiška (1 priedas).

Organizuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo komisijos posėdis

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.2 punktu, informuojame, kad 2020 m. lapkričio 20 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu vyks Varėnos rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

Organizuojamo 2020 m. lapkričio 20 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu posėdžio darbotvarkė:

 1. Konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.
 2. Supažindinimas su konkursui pateiktomis projektų paraiškomis.
 3. Supažindinimas su projektų vertinimo kriterijais.
 4. Supažindinimas su projekto vertinimo anketa.
 5. Supažindinimas su projektų atitikties formaliesiems kriterijams suvestine.
 6. Konkursui pateiktų projektų paraiškų pasidalijimas vertinimui tarp komisijos narių.
 7. Projektų vertinimo anketų pateikimo terminų aptarimas.

Komisijos sekretorė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė – Vesta Čaplikaitė, tel. 8 310 318 02, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt


Informacija apie iš dalies grąžinamas per ekonominę krizę sumažintas tikslines kompensacijas

Informuojame, kad rugpjūčio mėnesį bus iš dalies kompensuojamos ir išmokamos per 2010 – 2014 metus sumažintos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos*.

Kompensuojamoji suma – tai asmeniui paskirtos atitinkamos išmokos ir krizės metu perskaičiuotos šios išmokos skirtumo 10 procentų.

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojams, gaunantiems tikslines kompensacijas, atskiro prašymo teikti nereikia. Apie apskaičiuotą ir pervestą kompensuojamąją sumą bus informuojama rašytiniu pranešimu.

Prašymą Varėnos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui būtina pateikti:

 1. jei asmeniui šių išmokų mokėjimas nutrauktas (sustabdytas ar pasibaigęs mokėjimo laikotarpis) prašymo forma;
 2. jei tikslinę kompensaciją gavęs asmuo mirė po 2020-01-01 ir kompensuojamąją sumą nori gauti jo turto paveldėtojai, prašymo forma 1.

Prašymai priimami iki 2020-10-31:

– Socialinės paramos skyriaus priimamajame, tik iš anksto užsiregistravusiems tel. (8 310) 53 627
– paštu, adresu Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna.
– el. p. rupyba@varena.lt

Išmokos bus pervestos iki 2020-12-31.

Išsamesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriaus telefonu (8 310) 53 627

Dėl šalpos kompensacijų (motinoms, kurios iki 1995-01-01 pagimdė 5 ir daugiau vaikų ir tėvams (įtėviams), kurie iki 1995-01-01 ne mažiaus kaip 8 metus slaugė namuose vaikus invalidus, arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ir II grupės invalidais iki 18 metų) dalinio kompensavimo reikėtų kreiptis į „Sodrą“ tel. 1883.
_______________________________________________________________________
* Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9f2c3d201a9411eaa4a5fa76770768ee


Varėnos rajono savivaldybės administracija primena, kad nuo liepos 1 d. šeimos jau gali teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir  į paramą mokinio reikmenims įsigyti (78 Eur) jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

 • 1, 5 valstybės remiamų pajamų dydžio (187,50 Eur).
 • 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (250 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

 Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. mokiniai, kurie  mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai), turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Prašymą dėl nemokamo maitinimo gali pateikti vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas. Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali  kreiptis  iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvenama, administraciją. Varėnos savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt .
Daugiau informacijos tel. (8 310) 31 989, (8 310) 53 627.


Varėnos rajono savivaldybės administracija 2020 m. pradėjo įgyvendinti Užimtumo didinimo programos projektą Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“.
Užimtumo didinimo programos tikslai:

 • didinti Varėnos rajono gyventojų užimtumą padedant sunkiai besiintegruojantiems asmenims į darbo rinką, bedarbiams laikinai įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui lėšų, mažinti socialinę atskirtį tarp bendruomenės narių, atnaujinti ilgą laiką nedirbančių asmenų darbinius įgūdžius bei padidinti galimybes susirasti nuolatinį darbą;
 • suderinti ilgalaikių bedarbių užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės pramos teikimą integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis.

Projekte dalyvauti gali:

 • asmenys, kurie ilgą laiką nedirba (12 mėn. ir daugiau);
 • piniginės socialinės paramos gavėjai.

Nuo 2020 m. gegužės mėn. projekte jau dalyvauja 48 asmenys.

Informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto veiklose, teikia nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė Kristina Kvaraciejienė. Adresas: Vytauto g. 12, Varėna (Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius), tel. (8 310) 31 988; el. p. kristina.kvaraciejiene@varena.lt.


DIDĖJA PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA
NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS

          Nuo 2020 m. birželio 1 dienos socialinę pašalpą galima gauti, jei asmeniui tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 137,5 eurų (buvo 125,00 Eur).
          Kokią pašalpą kiekvienu konkrečiu atveju gauna asmuo ar šeima, priklauso nuo gaunamų pajamų, šeimos sudėties ir pritaikomo valstybės remiamų pajamų dydžio. Apskaičiuojant vidutines pajamas neįskaičiuojama 20-40 procentų darbo užmokesčio, bedarbiams mokamos nedarbo ar laikinos darbo paieškos išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus).
          Šešis mėnesius po ekstremalios situacijos ir karantino pabaigos nebus vertinamas besikreipiančiojo turtas. Pasibaigus šiems 6 mėnesiams, įsigalios nuolatinė nuostata, pagal kurią turtas 3 mėnesius nebus vertinamas tiems žmonėms, kurie dėl socialinės pašalpos kreipiasi pirmą kartą arba praėjus 24 mėnesiams nuo paskutinio mėnesio, už kurį buvo paskirta piniginė socialinė parama.
          Vieniems gyvenantiems asmenims pašalpos dydis priklauso nuo socialinės pašalpos gavimo trukmės ir sudaro:
– skirtumą tarp 1,4 VRP (175 Eur) dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių jo pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius;
– skirtumą tarp 1,2 VRP (150 Eur) ir vidutinių pajamų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;
– skirtumą tarp 1,1 VRP (137,5 Eur) ir vidutinių pajamų – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12  mėnesių.
          Bendrai gyvenantiems asmenims (šeimai) bei skiriant pašalpą tik vaikui socialinės pašalpos gavimo laikotarpiai įtakos neturi. Socialinės pašalpos dydis šeimai sudaro:
1) pirmam šeimos nariui – skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
2) antram šeimos nariui – 90 proc. skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
3) trečiam ir paskesniems šeimos nariams – 70 proc. skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.
          Vieniems gyvenantiems paramos gavėjams bus kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis – minusuojama VRP dalis kompensacijai apskaičiuoti padidinta nuo 1 iki 1,5 VRP.
          Papildoma socialinė pašalpa įsidarbinus gali būti mokama 12 mėnesių: pirmus tris mėnesius bus mokama 100 proc., 4-6 mėnesius – 80 proc., 7-12 mėnesį 50 proc. buvusios socialinės pašalpos, mokėtos 6 paskutinius mėnesius prieš įsidarbinant, dydžio išmoka.
          Dėl papildomos informacijos kreiptis: tel.: (8-310) 53 627.
                                                                                                                                                                                                                         Socialinės paramos skyrius                     


VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKAMS

Visi vaikai, gaunantys vaiko pinigus, gaus papildomą vienkartinę išmoką. Ji sieks 120 arba 200 eurų.
120 Eur – kiekvienam vaikui iki 18 metų arba iki 21 metų, jeigu mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
200 Eur – neįgaliems, gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams.
Teisę gauti vienkartinę išmoką turės tie vaikai, kurie nuo 2020 m. kovo 16 d. gauna ar gavo vaiko pinigus ar pradės juos gauti iki gruodžio 31 dienos. Jeigu vaikas vaiko pinigus jau gauna ar pradės gauti iki birželio 30 dienos,  vienkartinę išmoką jis gaus iki liepos 31 dienos. Jeigu vaiko pinigai jam bus paskirti vėlesniais šių metų mėnesiais, vienkartinę išmoką jis gaus su pirmu vaiko pinigų mokėjimu.
Dėl vienkartinės išmokos atskiro prašymo pildyti nereikės.
Ši vienkartinė išmoka neturės jokios įtakos kitoms gaunamoms išmokoms ar kompensacijoms, pavyzdžiui, piniginei socialinei paramai – išmoka nebus įskaičiuojama į gautas pajamas. Plačiau čia.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriaus informacija


INFORMACIJA NEĮGALIESIEMS IR ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS

VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA

Informuojame, kad prašymai einamiesiems metams dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems bus priimami iki 2020 m.  balandžio 1 d.

Prašymai einamiesiems metams dėl būsto pritaikymo šeimoms auginančioms, vaikus su sunkia negalia bus priimami iki 2020 m. gegužės 1 d.

Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo prašome kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyrių, adresu: Vytauto g. 12, Varėna (7 kab.) ar į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Informacija teikiama tel. (8 310) 31 990

                                                                                                                                                                                                                   Varėnos rajono savivaldybės administracijos
                                                                                                                                                                                                                    Socialinės paramos skyrius


Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems ir šeimoms,
auginančioms vaikus su sunkia negalia 2019 metais

          Varėnos rajono savivaldybės administracija kasmet organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems. Būsto pritaikymas apima neįgaliojo gyvenamo būsto patalpų minimalų pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius neįgaliajam savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir patekimą į būstą.
          2019 metais keturi būstai neįgaliems asmenims buvo pritaikyti Varėnos mieste (įrengtas pandusas su aikštele, pritaikytos durų angos, įrengtas keltuvas, lauko laiptai su aikštele, takas, pritvirtintas išorės laiptų turėklas, nupirktas mobilus elektrinis keltuvas) ir vienas būstas – Matuizų sen. ( įrengtas pandusas su aikštele, pritaikytos durų angos). Vienai šeimai, auginančiai vaiką su sunkia negalia, gyv. Varėnos sen.,  nupirktos techninės pagalbos priemonės.
          Šiems darbams iš viso panaudota 27175,91 Eur., iš jų 17032,36 Eur. skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš valstybės biudžeto, o 10143,55 Eur. skyrė Varėnos rajono savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto.
          Dviejų keltuvų, skirtų neįgaliesiems patekti į būstą, priežiūrai skirta – 503,88 Eur.
          Varėnos rajono savivaldybės administracijai 2020 m. sausio 1 d. dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems  yra pateikta 12 prašymų ir vaikams su sunkia negalia 4 prašymai.

                                                                                                                                                                                                                Varėnos rajono savivaldybės administracijos
                                                                                                                                                                                                                 Socialinės paramos skyrius


Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m.
projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

Informuojame, kad baigėsi 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų vertinimo etapas. Vertinimui buvo pateiktos 3  projektų paraiškos. 2020 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto skirta 40800 Eur. suma, iš jų:

 • iš valstybės biudžeto skirta 33999 Eur suma;
 • iš savivaldybės biudžeto projektams finansuoti skirta 6801 Eur suma.

Varėnos r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DV-1078 „Dėl lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2020 metais finansuoti“, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas:

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

Projekto
pavadinimas

Surinktų
balų vidurkis

Skirta
suma, Eur

1. Varėnos rajono neįgaliųjų draugija 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas 44,5 17 618,00
2. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos  bendrija „Viltis“ Varėnos padalinys Socialinių-kultūrinių paslaugų teikimas, mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje 37 9673,00
3. Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras „Neregys tarp reginčiųjų“ 33 13509,00

Rezervinių, nefinansuotinų ir atmestinų projektų nėra.

                                                                                                                                                                                                                   Varėnos rajono savivaldybės administracijos
                                                                                                                                                                                                                   Socialinės paramos skyrius


Šeimos kortelė

Nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos gali gauti Šeimos kortelę, kuri garantuoja specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis nuolat kintantis.

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Neįgalųjį slauganti ar prižiūrinti šeima – tai tokia šeima, kurioje vienas iš tėvų yra paskirtas neveiksnaus asmens globėju, prižiūrimas ar slaugomas neįgalus nepilnametis ar 55 proc. ir mažesnį darbingumą turintis suaugęs asmuo, gyvenantis kartu su tėvais.

Kaip gauti šeimos kortelę?

Šeimos kortelė išduodama, pateikus prašymą:

 1. Per SPIS sistemą, adresu spis.lt paskyroje „Naujas prašymas“ pasirinkus opciją „Šeimos kortelė“. Užpildžius prašymą, pareiškėjo nurodytu el. paštu išsiunčiamas pranešimas „Jūsų teisė gauti kortelę patvirtinta, kortelė bus pagaminta ir atsiųsta nurodytu adresu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų“.
 2. Atvykus adresu: A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius, galima užpildyti ir pateikti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui. (su savimi turėti žemiau išvardytus dokumentus)
 3. Siunčiant pasirašytą prašymą ir patvirtintas dokumentų kopijas paštu adresu:
  Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vivulskio g.  5, LT-03162 Vilnius

 Siunčiant paštu prie prašymo Šeimos kortelei gauti būtina pridėti šių dokumentų patvirtintas kopijas:

 Jeigu šeima yra gausi ar šeimoje yra nepilnametis vaikas su negalia:

 1. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. Teismo sprendimo dėl vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo, kai tėvai išsituokę, kopiją;
 3. Teismo sprendimo dėl vaiko įvaikinimo ir nuolatinės globos arba įsakymo dėl laikinosios globos, kopiją.

 Kai šeimoje slaugomas vaikas su negalia yra sulaukęs pilnametystės:
     1. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą;

     2. Teismo nutarties (-ių) dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo, kopiją.

 Kopijos turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (seniūno, socialinio darbuotojo, savivaldybės darbuotojo, notaro)

 SVARBI INFORMACIJA: Prašyme turi būti išvardyti visi šeimos nariai, įskaitant ir patį pareiškėją, norintys naudotis kortelės nauda ir turintys teisę tai daryti, nes prašyme pateiktų asmenų sąrašas yra spausdinamas ant pačios kortelės.

 Kortelė bus pagaminta ir atsiųsta nurodytu adresu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų.

Detalesnę informaciją galite rasti interneto svetainėje adresu: www.seimos-kortele.lt

 


Skelbiamas konkursas 2020 metų Nevyriausybinių organizacijų,
teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti

     Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2020 metais iš savivaldybės biudžeto.

     Konkurso tikslas – plėtoti įvairias socialinių paslaugų teikimo formas, kurti socialinių paslaugų tinklą savivaldybės teritorijoje; skatinti nevyriausybines organizacijas dalyvauti socialinių paslaugų teikimo procese; materialiai remti nevyriausybines organizacijas, kurios teikia socialines paslaugas.
      Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kurių viena iš pagrindinių sričių yra socialinių paslaugų bendruomenėje teikimas.
Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DV – 367 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo“.
      Projektų paraiškos priimamos nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2019 metų lapkričio 30 d. 17 val.  Konkursui pateikiama: užpildytos projekto paraiškos formos originalas (1 priedas). Paraiška gali būti pateikta registruotu paštu, įteikta pašto kurjerio ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip nurodyta konkurso skelbime.

     Informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vesta Čaplikaitė, telefonu (8 310) 31988, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt, darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) arba atvykus į  Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu  Vytauto g. 12, Varėna (13 kab.).

     Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti iš savivaldybės biudžeto planuojama skirti apie 15 000 Eur.

PRIDEDAMA:

 1. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašas ;
 2. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos rėmimo projekto paraiška (1 priedas).

Skelbiamas konkursas 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2020 metais iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Varėnos r. savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis šiuos reikalavimus:

 1. Pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);

 1. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
 2. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį ( jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
 3. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nustatytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2019 m. spalio 3 d. iki 2019 metų lapkričio 4 d. 17 val.  Projektų paraiškos savivaldybės administracijai pateikiamos tiesiogiai arba paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį ar kitaip. Ant voko su paraiška turi būti nurodyta:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2020 metais konkursui

Varėnos rajono savivaldybės administracija (priimamasis)

Vytauto g. 12, LT – 65184 Varėna

Informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vesta Čaplikaitė, telefonu (8 310) 31 988, el. p. vesta.caplikaite@varena.lt, darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) arba atvykus į  Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu  Vytauto g. 12, Varėna (13 kab.).

Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų planuojama skirti 40800 Eur.

Pridedama:

 1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.
 2. Projektų paraiškos forma (1 priedas)
 3. Projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)
 4. Deklaracija (5 priedas)

                                                                                                                                                                                                          Varėnos rajono savivaldybės administracijos
                                                                                                                                                                                                          Socialinės paramos skyrius


BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMAS NEĮGALIEMS VAIKAMS SU SUNKIA NEGALIA 

      Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas.

      Būstas ir aplinka gali būti pritaikoma visiems vaikams, turintiems sunkią negalią. Taip pat pagal šį aprašą šeimoms sudaryta galimybė įsigyti sensorinės pagalbos priemonių.  

      Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 150 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (5700 Eur). Vieno keltuvo (lifto) pirkimo ir įrengimo išlaidoms dengti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 165  bazinių socialinių išmokų dydžio suma (6270 Eur). Techninės pagalbos priemonėms įsigyti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 50 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (1900 Eur).

      Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą savivaldybės administracijai gali pateikti vienas  iš vaiko  tėvų, globėjas (rūpintojas) ar atstovas pagal įstatymą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam vaikui su negalia.

      Prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis slaugos poreikis.

      Kartu su prašymu  pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

1.Vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
2. Vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei prašoma vaiko su negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
4. Išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“), kad vaikui su sunkia negalia reikalingos Tvarkos aprašo 6 priede nurodytos sensorinės pagalbos priemonės.

      Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliems vaikams galima kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyrių, adresu: Vytauto g. 12, Varėna (7 kab.) ar į savo gyvenamosios vietos seniūniją  iki 2019 m. rugpjūčio 1 dienos.

 Informacija teikiama tel.: (8 310) 31 990.


INFORMACIJA DĖL ŠEIMOS KORTELIŲ

      Nuo 2019 m. liepos 1 d.  įsigaliojo Šeimos kortelės įstatymas, kuris numato, kad tris ir daugiau vaikų auginančios šeimos ir neįgalų artimąjį, nepaisant jo amžiaus, globojančios šeimos galės pretenduoti į šeimos korteles, kurios suteiks įvairių nuolaidų. Planuojama, kad nuo š.m. rugsėjo mėnesio šeimos su šia kortele, kaip planuojama, nuo rugsėjo galės pasinaudoti kortelės partnerių suteikiamomis nuolaidomis prekėms, paslaugoms ar renginiams.
      Nuo liepos 1 d. prasidės būsimų kortelės gavėjų duomenų tikslinimas ir vardinių kortelių gamyba norintiems jas gauti.
      Šeimos korteles administruos Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (SPPD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Lietuvos Respublikos šeimos kortelių įstatymas, 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1406


PENSINIO AMŽIAUS ASMENŲ SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO TVARKA

Nuo 2019 m. liepos 1 d. keičiasi pensinio amžiaus asmenų savarankiškumo vertinimo tvarka. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną pildys ne NDNT specialistai, kaip buvo iki šiol, o asmens gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas darbuotojas.

Nustatant asmens specialiuosius poreikius, greta medicininio kriterijaus (asmens sveikatos būklės) yra įvertinamas ir asmens savarankiškumo koeficientas, t. y. jo savarankiškumo galimybės kasdieniame gyvenime (judėjimas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai), mąstymo ir suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai. Šis kriterijus nustatomas pokalbio su asmeniu metu užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną.

Kaip ir anksčiau, pensinio amžiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu siuntimu turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). NDNT per 3 darbo dienas nuo  prašymo nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos raštu kreipsis į savivaldybę dėl klausimyno užpildymo, o savivaldybės paskirtas darbuotojas informuos asmenį (jo atstovą) dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko.

Galutinį sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių NDNT priims įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis  ir savivaldybės atsiųstą užpildytą klausimyną.


Varėnos rajono savivaldybės administracija primena, kad nuo liepos 1 d. šeimos jau gali teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir  į paramą mokinio reikmenims įsigyti (76 Eur) jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

 • 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eur).
 • 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (244 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

 Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Prašymą pateikti gali vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas. Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali  kreiptis  iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvenama, administraciją. Varėnos savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt .                                                
  Daugiau informacijos tel. 8 310 31989.


2019 m. keitėsi  būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarka

Informuojame, kad savivaldybės administracija nuo 2019 m. organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems vadovaudamasi nauju Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 patvirtintu „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Būstas gali būti pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:

 1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 2. specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis;
 3. specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;
 4. specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Laisvos formos prašymas yra teikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu būdu pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Prašymai 2019 metams dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems priimami iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo prašome kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Vilmą Naujūnienę, tel. (8 310) 31 990 arba į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.


KOMPLEKSINĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS
PASLAUGOS AKLIESIEMS

     Informuojame, kad yra pradėtos teikti Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims (SRPA), kurių tikslas atsižvelgti į individualius aklųjų poreikius, atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius asmenų savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
     Teisę į kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas turi aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo  lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims.
     Maksimali šių paslaugų teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų. Visos kompleksinės SRPA apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos bus suteiktos nemokamai. Su akluoju asmeniu viso kompleksinių SRPA teikimo metu dirbs kvalifikuotų specialistų komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas), kompiuterinio raštingumo specialistas). Pagal kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos sudarytą planą aklajam asmeniui bus teikiamos (individualiai ar grupėse 4 – 10 aklųjų asmenų) šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir orientavimo.
     Kompleksinės SRPA bus teikiamos akliesiems asmenims pritaikytose patalpose. Paslaugų teikimo laikotarpiu bus užtikrintas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba). Minėtas paslaugas teiks VŠĮ „Vilties žiedas“,  adresu A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

     Dėl išsamesnės informacijos, apie kompleksines SRPA, jų teikimo tvarką bei sąlygas ir kaip galima registruotis, prašome kreiptis į  VšĮ „Vilties žiedas“ tel. (8 37) 345564 arba el. paštu info@viltiesziedas.lt

Informacinis lankstinukas apie teikiamas kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems asmenims.


Informacija dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo

          Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d.  savivaldybėse asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, nebenustatomas specialiųjų poreikių lygis. Todėl asmenys, kurie dėl įvairių priežasčių nesikreipė į Varėnos rajono savivaldybę dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo iki 2018 m. gruodžio 31 d., dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.


DĖL IŠMOKOS VAIKUI MOKĖJIMO NUO 2019 M.

     Varėnos r. savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo įtvirtinta, kad kiekvienam vaikui universali išmoka – 50,16 Eur, o neįgaliam vaikui (iki 18 metų) universali išmoka – 69,92 Eur per mėnesį.

     Informuojame, kad įsigaliojus šiems pakeitimams, išmokos vaikui gavėjams, kuriems jau yra paskirta išmoka vaikui, nuo 2019 m. sausio 1 d. iš naujo teikti naujų prašymų dėl universalios išmokos vaikui skyrimo nereikia.


Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m.
projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

Baigėsi 2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų vertinimo etapas. Vertinimui buvo pateiktos 3  projektų paraiškos.
2019 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto skirta 41000 Eur. suma, iš jų:

 • iš valstybės biudžeto skirta 34106 Eur suma;
 • iš savivaldybės biudžeto projektams finansuoti skirta 6894 Eur suma.

Varėnos r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. DV-1308 „Dėl lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2019 metais finansuoti“, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas:

Eil.
Nr.
Pareiškėjas Projekto
pavadinimas
Surinktų
balų vidurkis
Skirta lėšų suma, Eur
1. Varėnos rajono neįgaliųjų draugija Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 83 17 617,00
2. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Varėnos padalinys Socialinių – kultūrinių paslaugų teikimas, mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje 69,5 8 895,00
3. Viešoji įstaiga „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras“ 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas Varėnos rajono savivaldybėje 81,5 14 488,00

Rezervinių, nefinansuotinų ir atmestinų projektų nėra.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius

2019-01-02Projekto „Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“
partnerių vaikų dienos centro veiklai vykdyti sąrašas.

                      Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-14 d. įsakymu DV-1278 „ Dėl projekto „Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ partnerių vaikų dienos centro veiklai vykdyti patvirtinimo“, patvirtintas projekto „Varėnos rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ partnerių vaikų dienos centro veiklai vykdyti sąrašas. Projekto partneriais parinkti:

 1. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras;
 2. Marcinkonių kaimo bendruomenė;
 3. Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui“.


Dėl išmokos vaikui mokėjimo

     Nuo 2018 m. sausio 1 d. yra mokama universali išmoka (vaiko pinigai). Primename, kad išmoka vaikui (30,02 Eur) skiriama ir mokama kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai.

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos. Tėvelius, kurie dar 2018 metais nesikreipė dėl išmokos vaikui, raginame kuo skubiau pateikti prašymus, kad išmoka vaikui būtų paskirta už visus priklausančius 12 mėnesių, t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d.

     Prašymą galima teikti: elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt,  Varėnos r. savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą seniūnijose. Kartu reikia pateikti asmens dokumentą ir asmeninės sąskaitos banke, į kurią bus pervedama išmoka, numerį.Skelbiamas konkursas 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų,
teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti

     Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2019 metais iš savivaldybės biudžeto.

     Konkurso tikslas – plėtoti įvairias socialinių paslaugų teikimo formas, kurti socialinių paslaugų tinklą savivaldybės teritorijoje; skatinti nevyriausybines organizacijas dalyvauti socialinių paslaugų teikimo procese; materialiai remti nevyriausybines organizacijas, kurios teikia socialines paslaugas.
      Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kurių viena iš pagrindinių sričių yra socialinių paslaugų bendruomenėje teikimas.
Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DV – 367 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo“.

      Projektų paraiškos priimamos nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2018 metų lapkričio 30 d. 17 val.  Konkursui pateikiama: užpildytos projekto paraiškos formos originalas (1 priedas). Paraiška gali būti pateikta registruotu paštu, įteikta pašto kurjerio ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip nurodyta konkurso skelbime.

     Informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Inga Videikaitė, telefonu (8 310) 33087, el. p. inga.videikaite@varena.lt, darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) arba atvykus į  Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu  Vytauto g. 12, Varėna (11 kab.).

     Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti iš savivaldybės biudžeto planuojama skirti 10 000 Eur.

PRIDEDAMA:

 1. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašas ;
 2. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos rėmimo projekto paraiška (1 priedas).


Skelbiamas konkursas 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektams finansuoti

     Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2019 metais iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.
     Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.
     Projektų paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Varėnos r. savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. Pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);
2. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
3. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį ( jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
4. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nustatytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).
     Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.
     Projektų paraiškos priimamos nuo 2018 m. spalio 9 d. iki 2018 metų lapkričio 5 d. 17 val.  Projektų paraiškos savivaldybės administracijai pateikiamos tiesiogiai arba paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį ar kitaip. Ant voko su paraiška turi būti nurodyta:
     Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2019 metais konkursui
     Varėnos rajono savivaldybės administracija (priimamasis)
     Vytauto g. 12, LT – 65184 Varėna
     Informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Naujūnienė, telefonu (8 310) 31 990, el. p. vilma.naujuniene@varena.lt, darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) arba atvykus į  Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu  Vytauto g. 12, Varėna (7 kab.).
     Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų planuojama skirti 41000 Eur.

Pridedama:

 1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.
 2. Projektų paraiškos forma (1 priedas).
 3. Projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas).
 4. Deklaracija (5 priedas).


Informacija apie mokinių nemokamą maitinimą mokyklose
bei paramą mokinio reikmenims įsigyti

     Varėnos rajono savivaldybės administracija primena, kad nuo liepos 1 d. šeimos jau gali teikti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

     Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti (57 Eur), jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eur). Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.

     Prašymą pateikti gali vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas. Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

     Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvenama, administraciją. Varėnos rajono savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt.


SenjoroPAV

Senjoro – socialinių paslaugų teikimas pagyvenusio amžiaus asmenims jų namuose


Kviečiame tapti socialiniais globėjais!

Socialinis globėjas – tai šeima ar asmuo, kuris savo šeimoje ne ilgiau kaip 12 mėnesių globoja 1-3 vaikus, kurių amžius nuo 0 iki 18 m., kol jie sugrįš pas savo biologinius tėvus arba atsiras nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.

Ketinantys dirbti socialiniais globėjais turi:

 • būti išklausę globėjų ir įtėvių mokymus ir gauti teigiamą išvadą tapti globėjais (mokymai vyksta Varėnos socialinių paslaugų centre);
 • būti sudarę darbo arba tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Varėnos socialinių paslaugų centru (t. y. būti pasirašę darbo sutartį arba veiklą vykdyti pagal individualios veiklos pažymą).

Siūlome:

 • darbo užmokestį globojant vaiką (-us) savo namuose;
 • nuolatines specialistų konsultacijas;
 • atokvėpio paslaugas;
 • pagalbą globojant vaiką (-us).

Globos trukmė – iki 12 mėn.
Vaiko amžius 0-18 m.
Veiklos forma – darbo sutartis arba individualios veiklos pažyma.

Darbo užmokestis socialiniam globėjui:
globojant vieną vaiką – 450,05 Eur („į rankas“),
globojant du vaikus – 504,50 Eur („į rankas“),
globojant tris vaikus – 558,96 Eur („į rankas“).

Socialinis globėjas, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko globos (rūpybos) išmoką (152 Eur), globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą (152 Eur), išmoką vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą. Socialinis globėjas turi teisę gauti ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Išsamią informaciją suteiks globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistės Lina Kvitkauskienė, tel. 8 679  21 690, Agnė Steiblienė, tel. 8 608  04 363, arba globos koordinatorė Ramunė Pilelienė, tel. 8 310  51 080; 8 616  36 231.

Socialinės paramos skyrius

• Priima ir konsultuoja gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimais
• Priima gyventojų prašymus dėl įvairių socialinių išmokų ir kompensacijų bei socialinės paramos mokiniams skyrimo
• Skiria ir organizuoja socialines paslaugas
• Nustato sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims specialius poreikius ir išduoda jiems neįgaliojo pažymėjimus
• Tarpininkauja civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) skyrimo ir išvados pateikimo
• Administruoja socialinės veiklos ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus
• Bendradarbiauja su neįgaliųjų asociacijomis
• Organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems (kartu su kitais skyriais)
• Išduoda pažymas apie skyriaus išmokėtas išmokas
• Atlieka kitas skyriaus priskirtas funkcijas

Informuojame, kad visos paskirtos socialinės išmokos mokamos pareiškėjo pasirinktu mokėjimo būdu nuo einamo mėnesio 10 iki 24 dienos.

Gyventojai socialinių išmokų, kompensacijų ir kitais klausimais priimami:

Seniūnija/skyrius Adresas       Telefonas    El. paštas Kabinetas
Socialinės paramos skyrius  Vytauto g. 12, 65184 Varėna (8 310) 53 627
rupyba@varena.lt 
Jakėnų seniūnija  Žilinų k.,
Jakėnų sen., 65417 Varėnos r. sav.
(8 310) 45 047 julija.matuiziene@varena.lt
Kaniavos seniūnija Panočių k., Kaniavos sen., 65242 Varėnos r. sav. (8 310) 49 409 soc.kaniava@varena.lt
Marcinkonių seniūnija Miškininkų g. 1, Marcinkonių k.,
Marcinkonių sen., 65303 Varėnos  r. sav.
(8 310) 44 648 soc.marcinkonys@varena.lt
Matuizų seniūnija Kalno g. 8
Matuizų k.,
Matuizų sen., 65071 Varėnos r. sav.
(8 310) 40 544 onute.verbickiene@varena.lt
indre.parapinaviciute@varena.lt
Merkinės seniūnija Gardino g. 1,
Merkinės mstl.,
Merkinės sen., 65337 Varėnos r. sav.
(8 310) 57 146 silvestra.batuleviciene@varena.lt
soc.merkine@varena.lt
Valkininkų seniūnija Vilniaus g. 15,
Valkininkų mstl.,
Valkininkų sen., 65438 Varėnos r. sav.
(8 310) 56 146 soc.valkininkai@varena.lt
Varėnos seniūnija J. Basanavičiaus g. 40, 65182 Varėna (8 310) 31 991 ramune.jurgeleviciene@varena.lt
kristina.cesnulaitiene@varena.lt
aistė.siskeviciene@varena.lt
3
Vydenių seniūnija  Vydenių k., Vydenių sen., 65230 Varėnos r. sav.  (8 310) 33 083  soc.vydeniai@varena.lt  –

Darbo laikas
I-IV    8.00 – 17.00
V       8.00 – 15.45

Pietų pertrauka  12.00 – 12.45

Kviečiame registruotis iš anksto
Tel. (8 310) 53 627

Spis 120x100

Varėnos socialinių paslaugų centras
M.K. Čiurlionio g. 61A
LT-65219 Varėna
Direktorė Dovilė Barčiukienė
Tel: (8 310) 53 662
Mob: + 370 684 40 026
El. paštas: direktore@varenosspc.lt

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai
Vytauto g. 12
LT-65184 Varėna
Direktorė Gita Miliauskienė
Mob: + 370 689 55 185
El. paštas: bvgn@varena.lt

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Varėnos globos namai
  Voronecko g. 2
LT-65159  Varėna
Direktorė  Kristina Didikienė
Tel: (8 310) 31 661
El. paštas: direktore@varenosglobosnamai.lt

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Merkinės globos namai
J. Bakšio g. 10

LT-65336  Merkinė, Varėnos r. sav.
Tel./faks. (8 310) 57 181
Mob: + 370 677 24 125
El. paštas: info@merkinesglobosnamai.lt

Katalikų bendrija „Pilnų namų bendruomenė“
Nemuno g. 1A

Panaros k., Merkinės sen.
LT-65320 Varėnos r. sav.
Kunigas Petras Algirdas Kanapka
Mob: + 370 679 12 584
El. paštas: info@pnb.lt

Vaikų dienos centras „Versmė“
Voronecko g. 1-36

LT-65163 Varėna
Asta Žmuidinavičienė
Mob: + 370 612 26 912
El. paštas: astutezmuidinaviciene@gmail.com

Varėnos dekanato Varėnos parapijos visuomeninė labdaros
organizacija „Caritas“
Trumpoji g. 1-2

LT-65183 Varėna
Tel: (8 310) 51 620
Mob: + 370 699 68 401

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos ,,Carito“ vaikų ir paauglių
dienos centras ,,Svajonė“

M.K. Čiurlionio g. 61A

LT-65219  Varėna
Vadovė  Dalia Višinskienė
Mob: + 370 628 16 384
El. paštas: daluze@gmail.com

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos
„Viltis” Varėnos padalinys

M.K. Čiurlionio g. 61A

LT-65219  Varėna
Pirmininkė Nijolė Versockienė
Mob: + 370 696 05 073
El. paštas: viltis@varena.lt

Varėnos rajono neįgaliųjų draugija
M.K. Čiurlionio g. 61A

LT-65219  Varėna
Pirmininkas  Vytautas Dumbliauskas
Mob: + 370 616 41 202
El. paštas: varenand@gmail.com

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Varėnos filialas

Basanavičiaus g. 27-27

LT-65190  Varėna
Nijolė Martūnienė
Tel. (8 310) 51 183
Mob: + 370 674 52 958
El. paštas: varena@lass.lt

Varėnos anoniminių alkoholikų grupė „Bitė“
M.K. Čiurlionio g. 61A

LT-65219  Varėna

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“
Varėnos skyrius

J. Basanavičiaus g. 17

Lt-65178  Varėna
Janina Čepulienė
Tel. (8 310) 51 080
Mob: + 370 610 35 800

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“
J. Basanavičiaus g. 40

LT-65182  Varėna
Aldona Stramkauskienė
Tel: (8 310) 51 492
Mob: + 370 682 68 688

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m.
projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

Baigėsi 2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų vertinimo etapas. Vertinimui buvo pateiktos 3  projektų paraiškos.
2019 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto skirta 41000 Eur. suma, iš jų:

 • iš valstybės biudžeto skirta 34106 Eur suma;
 • iš savivaldybės biudžeto projektams finansuoti skirta 6894 Eur suma.

Varėnos r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. DV-1308 „Dėl lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2019 metais finansuoti“, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas:

Eil.
Nr.
Pareiškėjas Projekto
pavadinimas
Surinktų
balų vidurkis
Skirta lėšų suma, Eur
1. Varėnos rajono neįgaliųjų draugija Varėnos rajono neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 83 17 617,00
2. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Varėnos padalinys Socialinių – kultūrinių paslaugų teikimas, mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje 69,5 8 895,00
3. Viešoji įstaiga „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras“ 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas Varėnos rajono savivaldybėje 81,5 14 488,00

Rezervinių, nefinansuotinų ir atmestinų projektų nėra.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius

2019-01-02


Lėšų paskirstymas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 m.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 m. skirta:

 1. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „ Viltis“ padaliniui – 8 202 Eur.
 2. Varėnos neįgaliųjų draugijai – 16 240 Eur.
 3. VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 13 360 Eur.

Papildomai skirtos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 m.

 1. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „ Viltis“ padaliniui – 693 Eur.
 2. Varėnos neįgaliųjų draugijai – 1372 Eur.
 3. VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 1128 Eur.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D551BD1FA5DE?faces-redirect=true

Informacija apie būsto pritaikymą neįgaliesiems 2019 m.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems nuo 2019 m. vykdomas vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 patvirtintu „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Būstas gali būti pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:

 1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 2. specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis;
 3. specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;
 4. specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas taikomas:

 1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 2. neįgaliesiems, besimokantiems pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio ugdymo programas, ar studijų programas;
 3. dirbantiems neįgaliesiems, išskyrus dirbančius pagal savanoriškos veiklos sutartis.

Reikalavimai pritaikomam būstui:

 1. būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta, išskyrus, kai būstas nėra baigtas statyti ar įrengtas;
 2. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 3. būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
 4. dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 5. būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 6. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 7. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą);
 8. būstas turi priklausyti nuosavybės teise neįgaliajam ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas arba iš savivaldybės nuomojamas būstas).
 9. naujos statybos būstas, kurio baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų.

Asmuo su negalia (jo atstovas), gali kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę, pateikdamas savivaldybės administracijai raštu laisvos formos prašymą pritaikyti būstą, kuriame jis gyvena.

Prašymai 2019 metams dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems priimami iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo prašome kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Vilmą Naujūnienę, tel. (8 310) 31 990.


Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 2018 metais

     Kiekvienais metais valstybės ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis gerinamos neįgaliųjų gyvenimo sąlygos. Būsto pritaikymas apima neįgaliojo gyvenamo būsto patalpų minimalų pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius neįgaliajam savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir patekimą į būstą. 2018 metais mūsų rajone neįgaliems asmenims pritaikyti trys būstai: 

 • Gudžių kaime, Varėnos sen. įrengtas pandusas ir aikštelė, atliktų darbų suma – 5296,33 Eur.
 • Merkinės mstl., Merkinės sen. įrengtas sanitarinis mazgas, tambūras, keltuvas ir aikštelė, atliktų darbų suma – 15577,07 Eur.
 • Varėnos mieste pritvirtinti ranktūriai tualete ir vonioje, atliktų darbų suma – 191,81 Eur.

     Šiems darbams iš viso panaudota 21065,21 Eur. Iš jų 12619,96 Eur. skyrė Neįgaliųjų departamentas iš valstybės biudžeto, o 8445,25 Eur. skyrė Varėnos rajono savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto.

                                                                            Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriusDėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia 2018 metams

     Savivaldybės administracija organizuoja būsto pritaikymą neįgaliems vaikams vadovaudamasi  Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Būstas ir aplinka gali būti pritaikoma visiems vaikams, turintiems sunkią negalią (slauga nėra būtina). Taip pat pagal šią programą šeimoms sudaryta galimybė įsigyti sensorinės pagalbos priemonių, t. y. visko, kas sunkios negalios vaikams gali palengvinti sensorinius, fizinius ar emocinius poreikius. Šių priemonių įsigijimui būtina pateikti gydytojo pažymą.
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.  Prašyme turi būti nurodyta, kad neįgalaus vaiko atstovas pagal įstatymą sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgalaus vaiko duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentu ar jų kopijas:
1.vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
2. vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei prašoma vaiko su negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
4. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“, kad vaikui su negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės (esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų).

     Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 140 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (šiuo metu tai yra 5320 eurų).
     Pareiškėjas prašymą pateikia savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą iki einamųjų metų spalio 31 dienos.
Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliems vaikams prašome kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Vilmą Naujūnienę, tel. (8 310) 31 988.Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems

     Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
2.
bet kokio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
3.
kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Reikalavimai pritaikomam būstui:
1.
būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
2.
būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
3.
būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
4.
dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
5.
naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
6.
būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
7.
būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
8.
būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).

     Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Savivaldybės administracija organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems vadovaudamasi  Būsto pritaikymo neįgaliesiems  tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460.
     Pareiškėjas prašymą pateikia savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą iki einamųjų metų spalio 31 dienos.
     Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo prašome kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Vilmą Naujūnienę, tel. (8 310) 31 988.

Atmintinės:
Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 m. aprašo įgyvendinimo atmintinė
Būsto pritaikymo neįgaliajam byloje esantys dokumentai
Prašymo forma dėl būsto pritaikymo

Soczem 9479