Šalpos kompensacija 2018-07-24T10:10:10+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Teisę gauti šalpos kompensaciją turi:

1) tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 8 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų;

2) motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų.

     Asmenims, turintiems teisę gauti kelias šalpos pensijas arba šalpos kompensaciją, jų pasirinkimu mokama tik viena iš šių šalpos išmokų. Kartu su pačiam asmeniui priklausančia šalpos pensija arba šalpos
kompensacija gali būti mokama tik šalpos pensija už invalidų slaugą namuose ir šalpos našlaičių pensija už vieną ar už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių).

Šalpos dydžio matas yra šalpos pensijų bazė. Jos dydis negali būti mažesnis negu 130 eurų. Šalpos pensijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     Dėl  šalpos kompensacijos mokėjimo asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos rajono kaimo vietovės gyventojai – į Seniūniją, o Varėnos miesto gyventojai – į Socialinės paramos skyrių).

Paslaugos kategorija Šalpos kompensacijos
Paslaugos suteikimo trukmė      Šalpos kompensacija mokama nuo teisės gauti atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pašalpos išmokai skirti gavimo dienos.

     Per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).

Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
  • Prašymas šalpos išmokai gauti, kurio forma SP-6(1) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-9 redakcija (pridedama).
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • Vaikų gimimo liudijimai arba vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimas;
  • Vaikų pasai, asmens tapatybės kortelės, arba leidimai nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (santuokų, ištuokų liudijimus, jei pasikeitusios vaikų pavardės);
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas);
  • Asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos);
  • Pažyma išduota Valstybinio socialinio draudimo fondo (Sodros) apie paskirtas ir mokamas valstybines socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir šių išmokų dydžius arba pažyma, kad nurodytos pensijos ir (ar) kompensacija nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. – pensiją mokančiai įstaigai Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas)

    Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.
Šalpos kompensacija mokama už praėjusį mėnesį, nuo einamo mėnesio 10 iki 24 d.

Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 31 986
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė tel. (8 310)  31 989
Jurgita Labukienė tel. (8 310)  31 989
Irma Krištapavičienė tel. (8 310)  33 087
Prašymo forma (-os) Prašymo forma SP-6 (1)
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymo Nr. I-657 pakeitimo įstatymas, 2016-06-29 Nr. XII-2506
2.
Dėl šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo 2017 m. kovo 1 d. Nr. 139
3.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-203 „Dėl Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo išdavimo tvarkos apraše“