///Šalpos našlaičių pensija
Šalpos našlaičių pensija 2018-07-23T12:52:03+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

 Asmenys, tyrinys teisę gauti šalpos našlaičių pensiją
1.
Teisę gauti šalpos našlaičių pensiją turi mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusio asmens vaikai (įvaikiai), kurie yra:

 •  nesukakę 18 metų;
 • sukakę 18 metų ir mokosi pagal teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti šalpos našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresni negu 24 metų.
 • sukakę 18 metų ir pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais(iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradimo iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d.- invalidais) pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, ir jeigu jie nuo pripažinimo neįgaliaisiais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).

2. Našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų (įtėvių), šalpos našlaičių pensijos skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių). Mirusiojo vaikams (įvaikiams), turintiems teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši teisė išlieka ir juos įvaikinus.
Šalpos dydžio matas yra šalpos pensijų bazė. Jos dydis negali būti mažesnis negu 130 eurų. Šalpos pensijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Dėl  šalpos našlaičių pensijos mokėjimo asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos rajono kaimo vietovės gyventojai – į Seniūniją, o Varėnos miesto gyventojai – į Socialinės paramos skyrių).

Paslaugos kategorija Šalpos našlaičių pensija
Paslaugos suteikimo trukmė      Šalpos našlaičių pensija mokama nuo teisės gauti atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pašalpos išmokai skirti gavimo dienos.
     10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
 • Prašymas šalpos išmokai gauti, kurio forma SP-6 (1) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama). (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-9 redakcija (pridedama).
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • Mirties liudijimas arba įsiteisėjęs teismo sprendimas apie nurodyto asmens paskelbimą mirusiu, už kurį prašoma paskirti šalpos našlaičių pensiją;
 • Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimus) arba kiti dokumentai , kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius;
 • Pažyma apie vaikų gyvenamosios vietos deklaravimą, santuokų liudijimai (pakeitusiems pavardes);
 • Pažyma iš mokymo įstaigos, jeigu našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, mokosi ir jo teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su mokymusi;
 • Pažyma išduota Valstybinio socialinio draudimo fondo (Sodros) , kad nurodytos pensijos nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma, jeigu mirusiojo našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, yra pripažintas neįgaliu iki 18 metų ir visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingas ar iš dalies darbingas.

     Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.
       Šalpos našlaičių pensija mokama už praėjusį mėnesį, nuo einamo mėnesio 10 iki 24 d.

Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė tel. (8 310) 31 986
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė tel. (8 310) 31 989
Jurgita Labukienė tel. (8 310) 31 989
Irma Krištapavičienė tel. (8 310) 33 087
Prašymo forma (-os)  Prašymo forma SP-6 (1)
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymo Nr. I-657 pakeitimo įstatymas, 2016-06-29 Nr. XII-2506
2. Dėl šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo 2017 m. kovo 1 d. Nr. 139