Šalpos pensija 2018-07-24T15:08:14+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Šalpos pensija – mėnesinė piniginė išmoka, skiriama ir mokama įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka neįgaliems vaikams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims.
Teisę gauti šalpos pensiją turi:
1. Vaikai, turintys:
  • sunkų neįgalumą – 2 šalpos pensijų bazės dydžio;
  • vidutinį neįgalumą – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;
  • lengvą neįgalumą – 1 šalpos pensijų bazės dydžio;

2. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukaks 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukaks 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai:
3. Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus arba pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. slaugė vaikus invalidus, I ar II grupės invalidus nuo vaikystės arba asmenis, tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, taip pat visiškos negalios invalidus). Už vieno neįgalaus asmens (invalido) slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui:

  • netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;
  • netekusiems 60-70 procentų darbingumo arba sukakusiems senatvės pensijos amžių – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.

4. Motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sulaukusios senatvės pensijos amžiaus arba pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo:

  • netekusioms 75-100 procentų darbingumo – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;
  • netekusioms 60-70 procentų darbingumo arba sukakusioms senatvės pensijos amžių – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.

5.  Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys.
(5 ir 6 punktuose nurodytiems asmenims šalpos pensijos skiriamos tik tuo atveju, jeigu jie nėra asmenys, nurodyti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–6, 8 ar 9 punktuose arba nėra ūkininkai ir jų partneriai, kurių statusą reglamentuoja Ūkininko ūkio įstatymas). 

     Asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus arba pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), išskyrus
asmenis, nurodytus 2-4 punktuose:
1) netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1 šalpos pensijų bazės dydžio;
2) netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 0,9 šalpos pensijų bazės dydžio;
3) sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus – 0,9 šalpos pensijų bazės dydžio.
Šalpos pensijos skiriamos ir mokamos asmenims, neturintiems teisės gauti didesnių arba tokio pat dydžio pensijų ir (ar) pensijų išmokų, išskyrus:
1) 1 ir 2 punktuose nurodytus asmenis, kurie kartu su šalpos pensijomis turi
teisę gauti valstybines socialinio draudimo našlaičių ar našlių pensijas ir (ar) valstybines našlaičių pensijas;
2) 3 ir 5 punktuose nurodytus asmenis, kurie kartu su šalpos pensijomis turi teisę gauti valstybines socialinio draudimo našlių pensijas;
3) kitais atvejais.
      Asmenims, turintiems teisę gauti kelias šalpos pensijas arba šalpos pensiją ir šalpos kompensaciją, jų pasirinkimu mokama tik viena iš šių šalpos išmokų. Kartu su pačiam asmeniui priklausančia šalpos pensija arba šalpos
kompensacija gali būti mokama tik šalpos pensija už invalidų slaugą namuose ir šalpos našlaičių pensija už vieną ar už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių).

     Šalpos neįgalumo pensijos mokasi pagal tai koks asmeniui nustatytas neįgalumo lygio procentas.
Šalpos dydžio matas yra šalpos pensijų bazė. Jos dydis negali būti mažesnis negu 130 eurų. Šalpos pensijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Dėl šalpos  pensijos mokėjimo asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos rajono kaimo vietovės gyventojai – į Seniūniją, o Varėnos miesto gyventojai – į Socialinės paramos skyrių).

Paslaugos kategorija Šalpos neįgalumo pensija
Paslaugos suteikimo trukmė      Per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Šalpos pensija mokama nuo teisės gauti atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pašalpos išmokai skirti gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas šalpos išmokai gauti, kurio forma SP-6(1) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-9 redakcija (pridedama).
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas, asmens tapatybės kortelė);
3. Gyvenamosios vietos deklaracija;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. – pensiją mokančiai įstaigai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas);
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas);
6. Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo senatvės pensijos amžiaus sulaukęs neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
7. Neįgalaus vaiko (įvaikio) gimimo liudijimas arba vaikų gimimo liudijimai;
8. Asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos, skiriančios ir mokančios pensijas ir (ar) pensijų išmokas, pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas šalpos išmokas ir (ar) pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius arba pažyma, kad nurodytosios pensijos ir (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
9. Asmens rašytinis pareiškimas, kad jam nėra paskirta ir (ar) mokama kita šalpos išmoka ir (ar) pensijų išmoka, taip pat kad jam nėra paskirta šalpos išmoka. Apie tai nurodytas aplinkybes galima nurodyti prašyme;
10. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų – valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų – finansuojama ši įstaiga arba pažyma apie tai, kokį valstybės išlaikymą vaikai joje gauna – visišką ar dalinį;
11. Asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos);
12. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.

     Šalpos pensija mokama už praėjusį mėnesį, nuo einamo mėnesio 10 iki 24 d.

Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 31 986
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė tel. (8 310)  31 989
Jurgita Labukienė tel. (8 310)  31 989
Irma Krištapavičienė tel. (8 310)  33 087
Prašymo forma
(-os)
Prašymo forma SP-6(1)
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Valstybinių šalpos išmokų įstatymas Nr. I-675 pakeitimo įstatymas 2016-06-29 Nr. XII-2506

2. Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai 2017 m. kovo 1 d. Nr. 139