/Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga 2023-02-07T15:03:40+00:00

Pagrindinė Varėnos rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Reglamente numatytos asmenų teisės:
● gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
● susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
● prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius savo asmens duomenis;
● prašyti ištrinti tvarkomus savo asmens duomenis („Būti pamirštam”);
● nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
● prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
● prašyti, jog jūsų asmens duomenys skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
● nesutikti, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik automatizuotu būdu.

Tačiau pažymėtina, jog šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos Reglamento ar kitų įstatymų numatyta tvarka.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Platesnė informacija


Asmens duomenų tvarkymo Varėnos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės


Varėnos rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka

Ilona Radzevičienė
Personalo skyriaus vedėja
Adresas: Vytauto g. 12, 65184 Varėna
Tel. +370 310 32 010
El. p. ilona.radzeviciene@varena.lt  

 

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos
Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) Varėnos rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) atlieka šias užduotis:

  1. Informuoja Administraciją ir duomenis Administracijoje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
  2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Administracijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt. informuoja, konsultuoja Inspekciją apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas.
  3. Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
  4. Bendradarbiauja su kitomis asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis.
  5. Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Administracijoje, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5)  271 2804, 279 1445
Faks. (8 5)  261 9494
El. p. ada@ada.lt