/Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga 2023-02-07T15:03:40+00:00

Pagrindinė Varėnos rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Reglamente numatytos asmenų teisės:
● gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
● susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
● prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius savo asmens duomenis;
● prašyti ištrinti tvarkomus savo asmens duomenis („Būti pamirštam”);
● nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
● prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
● prašyti, jog jūsų asmens duomenys skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
● nesutikti, jog jūsų