//Lygių galimybių įgyvendinimas
Lygių galimybių įgyvendinimas 2022-08-16T13:16:37+00:00

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Mažasis lygių galimybių gidas.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos tvarkos aprašas.

Lygių galimybių situacijos analizė Varėnos rajono savivaldybės administracijoje.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių planasruošiamas.

Kontaktinis asmuo – Agnė Šiaučiūnienė, Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Tel. nr. 8 310 31 999, el. p. agne.siauciuniene@varena.lt.

_______________________

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija (29 str.) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/asr

Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksas http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1985&p_d=17317

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr:

(26 str. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais

33 str. 4 dalis. Darbo sutarties turinys

41 str. 1 dalis. Darbo sutarties šalių iki sutartiniai santykiai

140 str. 6 dalis. Darbo užmokesčio nustatymas)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/asr

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/asr

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.76E975C5F5FB

_______________________

Naudingos nuorodos:

Lygių galimybių kontrolieriaus svetainė  – http://www.lygybe.lt/lt/kontaktai.html

Lygių galimybių plėtros centras  – http://gap.lt/

Socialinių inovacijų fondas –  http://lpf.lt/lt

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas –  http://nlif.lt/category/naujienos/

Informacinė svetainė (statistika, tyrimų rezultatai, teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei (teisėms bei galimybėms užtikrinti) – http://www.lygus.lt/

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyrius – www.socmin.lt/index.php?-1862884946

Europos lyčių lygybės institutas yra Europos agentūra, remianti ES ir jos valstybių narių pastangas skatinant lyčių lygybę, kovojant su diskriminacija dėl lyties ir didinant supratimą apie lyčių lygybę – http://eige.europa.eu/lt/

Projektas „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ – https://lygybe.lt/lt/savivaldybes-sekmes-kodas-lyciu-lygybe