//Kontrolės ir audito tarnyba
Kontrolės ir audito tarnyba 2024-05-17T09:58:24+00:00

Nuostatai

Varėnos SKAT darbo apmokėjimo sistema

V E I K L A

Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Varėnos rajono savivaldybėje.

Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos atliekamus auditus sudaro ne tik finansinės, atitikties ir veiklos informacijos vertinimas ir klaidų paieška, bet ir galimų pažeidimų, klaidų prevencija.

Tarnybos veiklos kryptys:

  • Finansinis auditas.
  • Atitikties auditas.
  • Veiklos auditas.
  • Išvados Tarybai.
  • Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas.

Finansinis auditas audito tipas, kai vertinami audituojamo subjekto metinių (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenys ir pareiškiama nepriklausoma auditoriaus nuomonė. Taip pat lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas

Atitikties auditas – audito tipas, kai vertinama audituojamo subjekto veiklos atitiktis teisės aktų ir (ar) kitiems reikalavimams ir gali būti pareiškiama nepriklausoma auditoriaus nuomonė.

Veiklos auditas – apibrėžiamas kaip audito tipas, kai vertinama audituojamo subjekto veikla ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. Auditoriai audituojamam subjektui pateikia rekomendacijas, padedančias tobulinti veiklą (sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti veiklos kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus). Veiklos auditas leidžia nustatyti subjektų veiklos problemas anksčiau, negu jos gali paveikti subjekto veiklą, taigi veiklos auditas gali būti ir prevencijos priemonė.

Išvados Tarybai. Tarnyba:

♦ kiekvienais metais iki gegužės 15 dienos parengia ir reglamento nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

♦ rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis;

♦ rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

♦ rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

♦ rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros.

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas 1 val.