//Kontrolės ir audito tarnyba
Kontrolės ir audito tarnyba 2023-03-27T16:48:52+00:00

Nuostatai

V E I K L A

Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Varėnos rajono savivaldybėje.

Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos atliekamus auditus sudaro ne tik finansinės ir veiklos informacijos vertinimas ir klaidų paieška, bet ir galimų pažeidimų, klaidų prevencija.

Tarnybos veiklos kryptys:

  • Finansinis (teisėtumo) auditas.
  • Veiklos auditas.
  • Išvados Tarybai.
  • Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas.

Finansinis (teisėtumo) auditas – audituojamo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių duomenų vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas. Taip pat lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas.

Veiklos auditas. Veiklos auditas apibrėžiamas kaip audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veiklos įvertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

Auditoriai audituojamam subjektui pateikia rekomendacijų, padedančių tobulinti veiklą (sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti veiklos kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus). Veiklos auditas leidžia nustatyti subjektų veiklos problemas anksčiau, negu jos gali paveikti subjekto veiklą, taigi veiklos auditas gali būti ir prevencijos priemonė.

Išvados Tarybai

♦ kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengiama ir reglamente nustatyta tvarka pateikiama savivaldybės tarybai išvada dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

♦ rengiamos ir savivaldybės tarybai teikiamos sprendimams priimti reikalingos išvados dėl savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis;

♦ rengiamos ir savivaldybės tarybai teikiamos išvados dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

♦ rengiamos ir savivaldybės tarybai teikiamos sprendimams priimti reikalingos išvados dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

♦rengiamos ir savivaldybės tarybai teikiamos sprendimams priimti reikalingos išvados dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros;

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas 1 val.