/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2022 m. birželio 17 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) Melioratorių ir Mechanizatorių g., Varėnoje, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Melioratorių g. 4, Varėnoje (kadastrinis Nr. 3875/0002-0193) ir valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai Melioratorių ir Mechanizatorių g., Varėnoje. Statinių koordinatės nurodytos brėžinyje „Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500“;
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų;
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): projektuotojas – MB „Ako planas“, Vingio g. 11-42, 63220 Alytus, tel. Nr. +370 683 85638 el. p. info@akoplanas.lt;
Projekto vadovas Evaldas Glebus, tel. +370 610 17003, el. p. evaldas@akoplanas.lt
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): UAB „Varėnos vandenys“, Žalioji g. 26, LT-65210 Varėna, tel. +370 310 31662;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima – UAB „Varėnos vandenys“ Žalioji g. 26, LT-65210 Varėna, kontaktinis asmuo Plėtros ir projektų vadovė G.K. tel. +370 675 19019, pirmadienį – penktadienį 8.00-12.00 ir 13.00-16.30 iki viešinimo dienos – 2022-07-05 ir Varėnos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.varena.lt ;
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu: iki viešo susirinkimo motyvuotus pastebėjimus dėl projekto prašome teikti raštu projektuotojui adresu Vingio g. 11-42, LT-63220 Alytus arba statytojui UAB „Varėnos vandenys“ adresu Žalioji g. 26, LT-65210 Varėna, el. p. info@akoplanas.lt, telefonu  +370 683 85638;
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas vyks 2022-07-05, 17:00, Varėnos r. savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos patalpose, adresu J. Basanavičiaus g. 40, Varėna.
PASTABA: Viešinimo stende taip pat bus pateikiami šie brėžiniai:
1. Situacijos planas M 1:500
2. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 

 

2022-06-21T09:16:51+00:00