/Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita 2020-10-01T11:37:48+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 02-03
2. Administracinės paslaugos versija Ketvirta
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas LR bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą  civilinės metrikacijos įstaigoje.

Civilinės metrikacijos įstaiga bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115.

4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533.

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 ,Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-29 įsakymas Nr. 1R-336 ,Dėl  civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos Civilinės būklės aktų  registravimo įstatymas. 2015-12-03 Nr. XII-2111.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Atsiimant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą pateikiami asmens tapatybės dokumentai.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai nustatytos formos pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka.

Jei dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą į pasirinktą civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi sutuoktiniai arba vienas iš jų, turi būti pateiktas antrasis pranešimo egzempliorius.

Jei sutuoktinis yra užsienio valstybės pilietis, pateikiama jo asmens tapatybės dokumento kopija ir jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių.

8. Administracinės paslaugos teikėjas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Aganauskienė,

tel. (8 310) 31 555,

el. p. ruta.aganauskiene@varena.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

Aivaras Batūra,

el. p. aivaras.batura@varena.lt,

tel. (8 310) 33 084.

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė  

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos

6 Eur

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Mokesčio kodas 52838

Gavėjo kodas 188659752

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas rašytinis prašymas

 Prašymo forma

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienpusės sąveikos lygis 60.3 p.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai 1. Nuo LR Konstitucijos įsigaliojimo iki LR civilinio kodekso įsigaliojimo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka abiejų sutuoktinių arba vieno iš jų prašymu įtraukiama į apskaitą, jeigu ši santuoka jos sudarymo metu pagal galiojusį teisinį reguliavimą atitiko santuokos sudarymo sąlygas, po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka nebuvo įregistruota nė vieno iš bažnytiniame santuokos dokumente nurodytų sutuoktinių santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje ir abu sutuoktiniai yra gyvi. Tokia santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kurią ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu bent vienas iš sutuoktinių yra miręs, tokia santuoka į apskaitą neįtraukiama.

2. Įtraukiant į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka po 2001 m. liepos 1 d. sudarytą santuoką, jeigu apie ją civilinės metrikacijos įstaigai pranešta per dešimt dienų po santuokos sudarymo, santuokos pradžia laikoma pranešime ar bažnytinės santuokos liudijime nurodyta santuokos data. Jeigu pranešimas pateikiamas praėjus dešimčiai dienų po santuokos sudarymo bažnyčios nustatyta tvarka, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.

3. Jei vienas iš sutuoktinių, sudariusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką  po 2001-07-01, yra miręs, ir pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką Civilinės metrikacijos įstaigai pateikiamas praėjus dešimčiai dienų po santuokos sudarymo, santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą neįtraukiama.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose: 3.60 ir  4.4. Reg. ind. 1.