/Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas
Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas 2022-09-12T08:47:22+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 02-06
2. Administracinės paslaugos versija Ketvirta
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar papildomi, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo.

Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų keitimo, taisymo ar papildymo klausimai sprendžiami teismo tvarka.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115.

4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533.

5.Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-29 įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl  Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų  registravimo įstatymas. 2015-12-03 Nr. XII-2111.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas asmens, kuriam jis sudarytas, arba suinteresuoto asmens prašymu, šis asmuo civilinės metrikacijos įstaigai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu, suinteresuoto asmens prašymu, savo iniciatyva.

Civilinės metrikacijos įstaiga dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas, jeigu asmuo negali jų pateikti, gauna iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos ar archyvo.

8. Administracinės paslaugos teikėjas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Aganauskienė.

tel. (8 310) 31 555,

el. p. ruta.aganauskiene@varena.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

Aivaras Batūra,

el. p. aivaras.batura@varena.lt,

tel. (8 310) 33 084.

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per vieną mėnesį.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

10 Eur.

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Mokesčio kodas 52838

Gavėjo kodas 188659752

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas rašytinis prašymas

Prašymo forma

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienpusės sąveikos lygis 60.3 p.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai 1. Prašymą keisti, taisyti, papildyti civilinės būklės akto įrašą pateikia  asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas, jo pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.

2. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaiga minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu turi teisę keisti, taisyti, papildyti.

3. Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu. Civilinės metrikacijos įstaiga savo iniciatyva taip pat ištaiso rašybos klaidas ar apsirikimus.