/Ilgalaikės socialinės globos paslaugos
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos 2024-04-12T15:12:30+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos:
asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.
Specialiosioms paslaugoms priskiriama:
1) socialinė priežiūra;
2) socialinė globa.
1. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.
2. Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį iki to laiko, kol asmens turto vertė sumažės iki nustatyto normatyvo, padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) specialisto, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu priimamas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

Paslaugos suteikimo
trukmė
Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas.
2.
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Informaciją apie asmens (šeimos) pajamas (išskyrus informaciją, kurią Varėnos rajono savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis);
4. Pensininko ir/arba neįgaliojo pažymėjimas;
5. Specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažymos kopija;
6. Medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su gydytojų išvadomis dėl paslaugų rūšies ir/ar globos poreikio įstaigos pobūdžio;
7. kitus dokumentus, patikslinančius socialinių paslaugų poreikį.
Atsakingas dalinys Socialinių paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė
Aistė Šiškevičienė, tel. (8 310) 31 990; el. p. aiste.siskeviciene@varena.lt
Prašymo forma (-os) SP-8 forma.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X–493.
2. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T–VII–50 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo, 2017-02-28 Nr. T–VII–610.
3. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2006-06-14, Nr. 583.