/Adolfas Kancevičius

Adolfas Kancevičius

Specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 971

El. paštas adolfas.kancevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 16, J.Basanavičiaus g. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 m. darbo patirtį melioracijos srityje;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja rengiant melioracijos darbų perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus;
2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentaciją statinių statybos ir priežiūros darbų pirkimui;
3. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti;
4. rengia technines užduotis statinių projektavimui ir rangos darbų pirkimui;
5. vykdo rangos darbų ir paslaugų priežiūrą, užbaigtų darbų ir paslaugų priėmimą, pasirašo nustatytos formos atliktų darbų aktus, teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas;
6. atlieka melioracijos statinių apskaitą, stebi melioruotos žemės būklę, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių remonto, rekonstravimo arba nurašymo;
7. nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse pastatus, inžinerinius statinius;
8. derina projektinę dokumentaciją, kontroliuoja vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;
9. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas;
10. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius statinius;
11. rengia, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie nusausintos žemės būklę, statinių remontą, priežiūrą ir rekonstravimą.
12. rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių priežiūrą vykdančias valstybės institucijas;
13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis ir kaimo bendruomenėmis;
14. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra;
15. teikia konsultacinę pagalbą melioracijos sistemų naudotojų asociacijoms, įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus vandentvarkos projektus;
16. dalyvauja melioracijos programos MelGis (melioracijos geografinės informacinės sistemos) diegime;
17. vykdo įgyvendintų ES žemės ūkio vandentvarkos projektų priežiūrą, teikia institucijoms reikiamas ataskaitas;
18. tvarko dokumentus pagal Savivaldybės administracijos parengtą dokumentacijos planą, nustatyta tvarka perduoda reikiamas bylas archyviniam saugojimui;
19. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės rengiamus projektus žemės ūkio, kaimo plėtros ir melioracijos srityse;
20. dalyvauja nustatant medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui;
21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus veiklos nuostatų įgyvendinimu.


2019-09-12T10:07:00+00:00