/Aivaras Batūra

Aivaras Batūra

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 084

El. paštas aivaras.batura@varena.lt

Kabineto Nr. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, administracinio proceso, darbo teisę, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, civilinės metrikacijos įstaigų darbą, asmens duomenų apsaugą, kitus teisės aktus pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus ir savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. planuoja, koordinuoja, kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus tarnautojams pavestų užduočių vykdymą, už Skyriaus darbą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui;
2 rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo;
3. koordinuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą Varėnos Savivaldybės gyventojams, užtikrina tinkamą valstybės funkcijos – civilinės būklės aktų registravimo – vykdymą;
4. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinių dokumentų rengimą, Savivaldybės gyventojams;
5. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
6. teikia Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai metinę ataskaitą apie pirminės teisinės pagalbos teikimą Savivaldybės gyventojams;
7. analizuoja Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, jų kaitą Savivaldybės kompetencijai priskirtose srityse, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui dėl Savivaldybės institucijų priimtų aktų keitimo, papildymo ar naujų rengimo;
8. analizuoja Lietuvos savivaldybių asociacijos pateiktus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, pateikia savo pasiūlymus ir išvadas Savivaldybės merui, kontroliuoja, kad Lietuvos savivaldybių asociacijai būtų laiku pateikiami pasiūlymai dėl Skyriui pateiktų teisės aktų projektų;
9. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina parengtų sutarčių projektų atitikimą teisės aktams, kreipiasi į teismą dėl sutartinių prievolių nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo;
10. tikrina, ar Savivaldybės tarybos sprendimų projektai atitinka galiojančius teisės aktus ir juos derina;
11. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
12. pagal kompetenciją tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis;
13. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinių tarnautojus (darbuotojus), Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus teisės aktų taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
14. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir, esant reikalui, Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose ir, esant reikalui, teikia patarimus Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų veikloje iškylančiais juridiniais klausimais;
15. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;
16. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams;
17. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
18. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
19. organizuoja Skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos apie jo vykdymą rengimą;
20. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
21. vykdo kitus Skyriaus kompetencijai priskirtus Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2019-06-04T10:16:33+00:00