/Alė Baniūnienė

Alė Baniūnienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 51 262

El. paštas ale.baniuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 18, J.Basanavičiaus g. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, Savivaldybės tarybos sprendimais, Tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti žemės ūkio gamybos ir ekonomikos duomenis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. priima paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, susietąją paramą už pasėlių plotus bei gyvulius, braižo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų ribas;
2. konsultuoja seniūnijų specialistus ir žemės ūkio veiklos subjektus pasėlių laukų įbraižymo klausimais;
3. tvarko Ūkininkų ūkių bei Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą;
4. vykdo ūkininkų ūkių registravimą ir ūkių atnaujinimą Ūkininkų ūkių registre;
5. vykdo žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registravimą ir valdų atnaujinimą Žemės ūkio ir kaimo valdų registre, kontroliuoja šių darbų organizavimą seniūnijose, teikia metodinę paramą;
6. dalyvauja Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos darbe, skaičiuoja nuostolius;
7. dalyvauja Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamų ligų protrūkius, įvertinimo komisijos darbe, skaičiuoja nuostolius;
8. priima iš žemės ūkio veiklos subjektų dokumentus dėl pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų kompensavimo, atlieka skaičiavimus ir suveda duomenis į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS);
9. priima iš žemės ūkio veiklos subjektų dokumentus dėl dalies palūkanų sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo. Atlieka skaičiavimus ir suveda duomenis į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS);
10. teikia informaciją, konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus žemės ūkio rėmimo klausimais ir esant reikalui priima paraiškas gauti paramą;
11. renka statistinę informaciją susijusią su rajono žemės ūkio įvairiais rodikliais;
12. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas. Apie jų vykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms įgyvendinti;
14. pagal savo kompetenciją nagrinėja piliečių pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia į juos atsakymus;
15. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
16. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2019-02-20T13:20:29+00:00