/Ana Čapkovskienė

Ana Čapkovskienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001

El. paštas ana.capkovskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, interesantų aptarnavimo tvarką, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, asmenų aptarnavimo vieno langelio principu esmę ir turinį.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. registruoja Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus, Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus, Švietimo skyriaus, Kultūros ir sporto skyriaus, Turto valdymo skyriaus, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus, Architektūros skyriaus, Centralizuoto vidaus audito skyriaus, Ekonomikos ir turizmo skyriaus, Ūkio skyriaus, Personalo skyriaus, Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei ir darbų saugai) gautus ir siunčiamuosius dokumentus DVS „Kontora“ atitinkamame dokumentų registre;
2. aptarnauja į Savivaldybės administracijos priimamąjį atvykusius interesantus, padeda įforminti prašymus raštu, atsakinėja į žodinius paklausimus Savivaldybės administracijos priimamojo telefonu;
3. paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia paruoštą siunčiamąją korespondenciją;
4. atlieka pagrindinio vieno langelio principu asmenų aptarnavimą savivaldybės administracijoje organizuojančio asmens funkcijas:
4.1. priima asmenų prašymus, susipažįsta su šių prašymų turiniu;
4.2. identifikuoja asmens pageidaujamą gauti administracinę paslaugą, kokios informacijos reikia sprendimams priimti ir prašomai paslaugai suteikti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti besikreipiantis asmuo;
4.3. supažindina asmenį su prašymo nagrinėjimo procedūra, pageidaujamos paslaugos suteikimo galimybėmis;
4.4. asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją;
4.5. esant poreikiui organizuoja asmenų priėmimą Savivaldybės administracijos padaliniuose, prireikus iš anksto suderina priėmimo vietą ir laiką, nurodo interesantą priimsiančio darbuotojo vardą, pavardę, užimamas pareigas;
5. vykdo dokumentų apskaitą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
6. kontroliuoja, kaip laikomasi prašymų nagrinėjimo ir administracinių paslaugų teikimo terminų, asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymo nagrinėjimo eigą, prireikus informuoja asmenį apie prašymo nagrinėjimo ar administracinės paslaugos suteikimo termino pratęsimą, nurodo pratęsimo priežastis;
7. kartą metuose atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant vieno langelio principą, kokybės analizę ir apie jos rezultatus iki einamųjų metų kovo 1 d. informuoja Skyriaus vedėją;
8. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
9. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.


2018-12-11T13:49:44+00:00