/Asta Vinickienė

Asta Vinickienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 018

El. paštas asta.vinickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 1, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
7. Mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Tvarko Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją, rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
3. Teikia įstaigų vadovams pasiūlymus įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;
4. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais tvarkų aprašais, pasirašo mėnesio, ketvirčio bei metų nustatytas įstaigų ir seniūnijų biudžeto vykdymo finansines atskaitomybės ataskaitas, ketvirtinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
6. Teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimo, pažangių buhalterinės apskaitos programų diegimo klausimais;
7. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo gerinimo, darbuotojų skatinimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;
8. Kontroliuoja ir užtikrina biudžeto lėšų panaudojimo, finansinių operacijų teisėtumą, kad būtų laiku sudaroma ir pateikiama finansinė atskaitomybė, išlaidų programų sąmatų įvykdymo ataskaitos, laiku mokamas darbo užmokestis įstaigų ir seniūnijų darbuotojams, sumokami nustatyti mokesčiai, laiku atsiskaitoma su kreditoriais;
9. Pasirašo mokėjimų nurodymus vykdant lėšų pervedimus bankui;
10. Pagal kompetenciją užtikrina informacijos ir duomenų saugojimą ir konfidencialumą;
11. Pagal kompetenciją rengia norminius teisės aktus, kitus dokumentus, teikia įstaigoms ir seniūnijoms informaciją apie išlaidų programų sąmatų vykdymą, kitą metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

2018-04-17T12:46:31+00:00