/Audronė Karlonienė

Audronė Karlonienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 802

El. paštas audrone.karloniene@varena.lt

Kabineto Nr. 6

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, socialinę paramą gyventojams, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, dirbti komandoje, bendrauti su klientais, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir Savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
2. rengia ieškinių ir kitų procesinių dokumentų (pareiškimų, atsiliepimų ir kt.) projektus dėl Piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų ir kitų išmokų, kurioms nustatytos permokos, išieškojimo teismine tvarka;
3. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
4. teikia rekomendacijas Skyriui dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo, išvadų dėl asmenų su sunkia negalia galimybių savimi pasirūpinti ir priimti kasdienius sprendimus, pateikimo, asmenims su sunkia negalia globos teikimo užtikrinimo;
5. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Skyriaus parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;
6. Skyriaus vedėjo pavedimu priima ir nagrinėja prašymus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo, kreipiasi į globos centrą dėl budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimo šeimoje ar šeimynoje, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose numatyta tvarka ir terminais organizuoja vaikui laikinosios globos (rūpybos) nustatymą, pratęsimą ir (ar) pasibaigimą:
6.1. rengia Savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo;
6.2. rengia dokumentus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo; globos (rūpybos) pabaigos, budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, galinčių priimti vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašo sudarymo;
7. renka, tikslina ir teikia dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo;
8. tikrina, ar Skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
9. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
10. konsultuoja Savivaldybės socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
11. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus (dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; socialinės pašalpos, kompensacijos, išmokos vaikui, tikslinės kompensacijos; specialiųjų poreikių nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir kt.);
12. pagal kompetenciją konsultuoja socialinės paramos gavėjus ir seniūnijų socialinius darbuotojus 5.11 papunktyje nurodytais klausimais;
13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
14. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
15. Skyriaus vedėjo pavedimu, siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;
16. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2020-02-03T15:02:44+00:00