/Aurelija Baublienė

Aurelija Baublienė

Raštvedė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001

El. paštas aurelija.baubliene@varena.lt

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, interesantų aptarnavimo tvarką, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. registruoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Varėnos rajono savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto), Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus, Socialinės paramos skyriaus, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus, Finansų ir investicijų skyriaus gautus ir siunčiamuosius dokumentus DVS „Kontora“ atitinkamame dokumentų registre;
2. aptarnauja į Savivaldybės administracijos priimamąjį atvykusius interesantus, padeda įforminti prašymus raštu, atsakinėja į žodinius paklausimus Savivaldybės administracijos priimamojo telefonu;
3. paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia paruoštą siunčiamąją korespondenciją;
4. vykdo dokumentų apskaitą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
5. tvarko (kartu su Skyriaus archyvaru) elektroninių archyvinių dokumentų fondus, kasmet peržiūri ilgo ir laikino saugojimo bylas, pasibaigus saugojimo terminui, sudaro naikinti atrinktų bylų sąrašus;
6. prižiūri, kad dokumentai (bylos), atrinkti naikinti pagal suderintus su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu naikintinų bylų (dokumentų) aktus, būtu nedelsiant ir tinkamai sunaikinti DVS „Kontora“;
7. kartu su Skyriaus archyvaru ir Skyriaus vedėju kiekvienais metais iki gruodžio 1 d. parengia Savivaldybės institucijų ir administracijos padalinių kitų metų dokumentacijos plano projektą ir jį iki gruodžio 31 d. suveda į DVS „Kontora“;
8. registruoja ir tvarko DVS „Kontora“ bendrus nuolatinio saugojimo, ilgo saugojimo ir trumpo saugojimo dokumentus;
9. redaguoja, keičia, pildo ar tikslina paslaugų aprašymus pagal paslaugų vadovų pateiktą informaciją, teikia juos derinti Skyriaus vedėjui;
10. skelbia Savivaldybės interneto svetainėje su Skyriaus vedėju suderintą administracinių paslaugų sąrašą ir paslaugų aprašymus;
11. kartą metuose atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant vieno langelio principą, kokybės analizę ir apie jos rezultatus iki einamųjų metų kovo 1 d. informuoja Skyriaus vedėją;
12. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

2019-03-06T15:59:42+00:00