/Česė Ulbinaitė

Česė Ulbinaitė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 002

El. paštas cese.ulbinaite@varena.lt

Kabineto Nr. 30

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. veda buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus ir Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos politikos parinkimo;
4. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo išankstinę finansų kontrolę;
5. rengia Savivaldybės administracijos žemesnio lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui;
6. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimo, Skyriaus darbo organizavimo klausimais;
7. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, rengia Skyriaus metinį veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
8. kontroliuoja buhalterinės apskaitos Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skatinimo ar apdovanojimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų Skyrimo;
9. inicijuoja pasitarimus asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;
10. kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią Skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją, laiku ją pildo ar keičia;
11. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
12. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
13. konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės administracijos padalinių vadovus ir specialistus;
14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia tvarkas, informacinius ir kitus dokumentus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
15. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą, rengia išvadas bei pasiūlymus;
16. atsako už Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriui priskirtos veiklos klausimais.

2018-08-20T14:07:15+00:00