/Daiva Burokaitė

Daiva Burokaitė

budėtoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001 po 17 val.

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. sugebėti savarankiškai dirbti;
2. turi būti susipažinęs su:
2.1. pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais patalpų apsaugą, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, susijusiais su pareigybės funkcijomis;
2.2. žinoti administracinių patalpų išdėstymą, pagalbą teikiančių įstaigų (policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos) telefonų numerius ir adresus, valstybės tarnautojų bei darbuotojų pažymėjimų formą ir pateikimo tvarką, apšvietimo išdėstymą ir jo įjungimo bei išjungimo vietas, pažinti įstaigos darbuotojus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. prieš darbo pradžią ir pabaigą patikrina įėjimus į administracinį pastatą ir kitas patalpas, įjungia ir išjungia apšvietimą, atrakina ir užrakina duris, vartus, kitus įėjimus prieš darbo pradžią ir darbui pasibaigus;
2. budint naktį nuolat tikrina ir saugo pastato patalpas, materialines vertybes ir transporto priemones;
3. stebi vaizdo kameras. Pastebėjus vykdomus teisės pažeidimus, nusikaltimus, telefonu 112 praneša pagalbos tarnybai;
4. praneša Skyriaus vedėjui, iškviečia policiją, gaisrininkus ir kitas tarnybas, jeigu kyla realus pavojus įstaigos darbuotojų sveikatai, gyvybei, turto saugumui;
5. pildo darbo laiko budėjimo žurnalą;
6. privalo nepalikti darbo vietos visą budėjimo laiką, kol atvyksta jį keičiantis darbuotojas. Pasikeitimą įformina budėjimo žurnale;
7. negali patikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir atlikti darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu;
8. iš lauko pusės apžiūri administracinio pastato langus, įsitikina, ar jie uždaryti, ar nepalikta šviesa;
9. ne darbo dienomis įleidžia į patalpas tik Savivaldybės ar pastate esančių kitų įstaigų darbuotojus, tik jiems pateikus nustatytos formos pažymėjimą;
10. neįleidžia į patalpas ir teritoriją ne darbo metu pašalinių asmenų ir transporto priemonių;
11. įstatymų nustatytais atvejais iškelia valstybinę vėliavą;
12. esant būtinumui, atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir viduje;
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.


2019-09-02T12:28:44+00:00