/Dalia Balevičiūtė

Dalia Balevičiūtė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas dalia.baleviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti komandinio darbo įgūdžius;
5. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. inicijuoja, koordinuoja ir/ar rengia projektus, paraiškas finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių;
2. palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio partneriais inicijuojant tarptautinius projektus;
3. nagrinėja ir kaupia informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus, Bendrijų iniciatyvas ir kitas finansinės paramos programas;
4. teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų inicijuojamuose bei finansuojamuose projektuose;
5. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl investicijų projektų rengimo;
6. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl investicinių projektų įgyvendinimo taikant viešosios ir privačios partnerystės principus;
7. rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti;
8. renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą;
9. rengia informaciją investicijų klausimais Savivaldybės internetiniam puslapiui;
10. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
11. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
12. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
13. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
14. atlieka investicinių projektų galimybių analizę;
15. rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
16. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
17. dalyvauja rengiant medžiagą informaciniams, pažintiniams leidiniams apie rajoną;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

2018-04-17T12:19:36+00:00