/Dalia Stankevičiūtė

Dalia Stankevičiūtė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 011

El. paštas dalia.stankeviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 10

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo ir socialinės paramos teikimo organizavimo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti rengti strategiją, projektus, programas;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, užtikrina kokybišką darbų atlikimą;
2. organizuoja ir atsako už teisės aktų (socialinės paramos srityje) įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
3. rengia ir įgyvendina savivaldybės teritorijoje socialines paramos programas ir projektus;
4. analizuoja būtinos socialinės paramos ir paslaugų poreikį bei kokybę savivaldybės teritorijoje;
5. pasirašo sprendimus dėl socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, paramos mokiniams, vienkartinių išmokų vaikui, išmokų vaikui, išmokų privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokų, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo, išmokų gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokų besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmokų įvaikinus vaiką, šalpos išmokų, pensijų ir kompensacijų, transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų, laidojimo pašalpų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, vienkartinės pašalpos už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius skyrimo;
6. pasirašo sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo;
7. pasirašo sprendimus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir specialiųjų pagalbos priemonių skyrimo;
8. pasirašo neįgaliojo, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus;
9. derina valstybinių, visuomeninių organizacijų, draugijų ir privačių asmenų veiklą socialinio darbo srityje;
10. koordinuoja socialinių paslaugų įstaigų (Merkinės globos namų, Varėnos globos namų, Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų ir Varėnos socialinių paslaugų centro) veiklą;
11. organizuoja Varėnos rajono gyventojų siuntimą į žmonių su proto negalia ir senų žmonių socialinės globos įstaigas;
12. konsultuoja rajono gyventojus socialinės paramos klausimais;
13. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, vykdo Skyriaus mažos vertės pirkimus;
14. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, sveikatos ir sveikatinimo įstaigomis, policijos komisariatu ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis bei religinėmis organizacijomis;
15. vizuoja ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais;
16. teikia rajono socialinių paslaugų įstaigų ir seniūnijų socialiniams darbuotojams socialinio darbo ir kvalifikacijos kėlimo metodines rekomendacijas;
17. koordinuoja seniūnijų socialinių darbuotojų ir Skyriaus darbuotojų veiklą socialinio darbo srityje;
18. atsako už Skyriuje rengiamų statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
19. atsako už teisingą piniginei paramai (pašalpoms, kompensacijoms, išmokoms ir pensijoms) išmokėti reikalingų dokumentų parengimą ir pateikimą Buhalterinės apskaitos skyriui;
20. atsako už informacijos apie rajone teikiamą socialinę paramą pateikimą viešinti;
21. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Skyriui, pasirašo sutartis;
22. saugo skyriaus antspaudą;
23. teikia informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie jų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-07-01T12:01:33+00:00