/Danguolė Barysienė

Danguolė Barysienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 006

El. paštas danguole.barysiene@varena.lt

Kabineto Nr. 35

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programų paketu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) ir bent viena buhalterinės apskaitos programa;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje registruoja pirminius apskaitos duomenis, griežtai laikydamasis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Savivaldybės administracijos nustatytos apskaitos politikos ir kitų norminių dokumentų, užtikrina, kad finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje užregistruoti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų pirminius apskaitos dokumentus;
2. veda Savivaldybės investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus apskaitą, registruoja investicijų pokyčius apskaitoje;
3. veda Savivaldybės vardu paimtų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų apskaitą;
4. veda atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą, Savivaldybės tarybos narių išmokų apskaitą ir seniūnijų seniūnaičių išlaidų kompensavimo apskaitą, kontroliuoja jų apmokėjimą;
5. veda užimtumo didinimo programai vykdyti skirtų lėšų apskaitą. Pagal pirminius dokumentus priskaičiuoja asmenų, dirbančių seniūnijose pagal užimtumo didinimo programą, darbo užmokestį ir kitas išmokas, apskaičiuoja gautinas ir mokėtinas užimtumo didinimo programos lėšas, tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams užimtumo didinimo programai vykdyti, teisėtumą, priima ataskaitas iš programos vykdytojų;
6. veda Savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos buhalterinę apskaitą;
7. derina su viešojo sektoriaus subjektais tarpusavio suderinimo operacijas, perkelia Savivaldybės administracijos finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
8. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
9. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
10. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
11. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės veiklos srities klausimais;
12. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
13. pasibaigus metams, tinkamai įformina bylas ir perduoda tolesniam saugojimui į archyvą;
14. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais nebuvimo darbe atvejais;
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriui priskirtos veiklos klausimais.

2018-08-20T14:04:32+00:00