/Danutė Deviadienė

Danutė Deviadienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 52 143

El. paštas danute.deviadiene@varena.lt

Kabineto Nr. 34

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, perduoto naudotis kitiems subjektams panaudos arba nuomos pagrindais, apskaitą, esant būtinybei, dalyvauja jo inventorizacijoje, tikrina nurašymo teisėtumą;
2. veda įstaigos trumpalaikio turto, perduoto naudotis kitiems subjektams panaudos arba nuomos pagrindais, apskaitą, esant būtinybei, dalyvauja inventorizacijose ir tikrina nurašymo teisingumą;
3. pagal gautas iš komunalinių paslaugų tiekėjų sąskaitas faktūras paskirsto, išrašo sąskaitas faktūras už komunalines paslaugas panaudos ir nuomos pagrindais perduotų patalpų naudotojams ir kontroliuoja jų apmokėjimą;
4. išrašo sąskaitas faktūras už patalpų nuomą ir kontroliuoja jų apmokėjimą;
5. kiekvienų metų gruodžio 1 d. suderina likučius su paslaugų gavėjais;
6. kontroliuoja panaudos ir nuomos sutarčių terminus, jiems pasibaigus informuoja Turto valdymo skyrių;
7. veda gaunamos ir perduodamos labdaros ir paramos apskaitą;
8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, vykdo kasos operacijas;
9. išduoda vairuotojams kelionės lapus, kontroliuoja jų pildymo teisingumą, kuro sunaudojimo normas, transporto priemonių ridą;
10. veda numeruotų griežtos apskaitos blankų apskaitą, išduoda seniūnijoms grynųjų pinigų priėmimo kvitus ir kontroliuoja jų naudojimą;
11. veda lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
12. tikrina ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (turto panaudos ir nuomos sutartys, turto perdavimo–priėmimo dokumentai, pažymos ir kt.);
13. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
14. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
15. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

2018-08-20T13:54:03+00:00