/Danutė Mazaliauskienė

Danutė Mazaliauskienė

vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 705

El. paštas danute.mazaliauskiene@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Pareigybei keliami reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų, Švietimo, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, Socialinių paslaugų, Visuomenės sveikatos priežiūros, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir įstaigos vidaus tvarką;
3. būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų rengimo rekomendacijomis, gebėti jas taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo, arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
2. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
4. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;
5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis (teikėjais), kurios, bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikia Koordinuotai teikiamas paslaugas, institucijų paskirtais specialistais atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko funkcijas (atvejo vadybininkais), atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
6. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7. organizuoja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
8. atlieka savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
10. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

2018-12-19T08:45:56+00:00