/Egidijus Zaleskis

Egidijus Zaleskis

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 994

El. paštas egidijus.zaleskis@varena.lt

Kabineto Nr. 52

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus ir daryti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus veiklą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
2. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus metiniams ir strateginiams planams sudaryti dėl Savivaldybei priklausančių statinių rekonstrukcijos, remonto, pardavimo, nugriovimo;
3. rengia ir įgyvendina susisiekimo infrastruktūros plėtros planus;
4. organizuoja socialinio būsto ir Savivaldybės gyvenamųjų patalpų būklės gerinimo darbus;
5. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinių išteklių skirstymo formuojant Savivaldybės biudžetą, įgyvendinant patvirtintas programas, naudojant gaunamas lėšas iš valstybės biudžeto ir tarptautinių programų, kontroliuoja šių finansinių išteklių panaudojimą;
6. koordinuoja finansinės paskatos teikimą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, teikimą, duomenų tvarkymą SPIS sistemoje;“
7. dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia reikalingus duomenis;
8. koordinuoja Savivaldybės valdomų įmonių veiklą, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ar Savivaldybės tarybos sprendimus dėl įmonės nuostatų, metinių finansinių ataskaitų, veiklos ir plėtros planų, kainų tvirtinimo;
9. teikia pasiūlymus ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl Savivaldybės įmonių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
10. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
11. teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
12. pasirašo suteiktų paslaugų, atliktų statybos darbų sąskaitas, aktus ir pažymas;
13. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus dėl Skyriaus veiklos gerinimo;
14. rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei kvalifikacijos tobulinimo;
15. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;
16. derina ir pagal poreikį rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
17. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, įstaigos pasitarimuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
18. konsultuoja Savivaldybės valdomų įmonių ir biudžetinių įstaigų vadovus bei gyventojus Skyriaus kompetencijos klausimais;
19. kontroliuoja Skyriaus kuruojamų programų lėšų naudojimą;
20. vizuoja Skyriaus, Savivaldybės įmonių darbuotojų parengtus sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
21. vizuoja Skyriaus specialistų parengtus raštus ar kitus dokumentus, kad būtų tinkamai ir laiku įgyvendintos Skyriui pavestos užduotys;
22. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
23. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;
24. rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
26. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-05-16T07:01:45+00:00