/Erika Zaleskienė

Erika Zaleskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 025

El. paštas erika.zaleskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 27

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros, kraštovaizdžio architektūros arba statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kraštovaizdžio architektūros ar teritorijų planavimo srityse;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, želdynų ir želdinių tvarkymą teritorijų planavimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo Europos kraštovaizdžio konvencijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimą;
2. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines);
3. organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje eančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, juos derina;
4. teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kraštovaizdžio architektūros formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje;
5. rengia programas, taisykles ir kitus dokumentus, taip pat organizuoja posėdžius, pasitarimus želdinių priežiūros ir atnaujinimo klausimais;
6. organizuoja želdynų teritorijų planavimą, rengia technines užduotis bendro naudojimo teritorijų apželdinimo techniniams projektams rengti, prižiūri projektavimo darbų eigą, administruoja pasirašytas paslaugų teikimo sutartis;
7. atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras ir administruoja šių pastatų realizavimo arba likvidavimo darbus;
8. nagrinėja prašymus ir tikrina, ar pateikti derinti Kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje atitinka nustatytus reikalavimus, vykdo Teritorijų planavimo komisijos sekretoriaus funkcijas;
9. derina Teritorijų planavimo žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
10. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbe tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
11. dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
12. dalyvauja vykdant Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną ir teikia pasiūlymus;
13. administruoja išorinės reklamos įrengimą ir leidimų išdavimą;
14. nagrinėja prašymus išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir prie jų pateiktą išorinės reklamos įrengimo projektinę dokumentaciją bei kitus dokumentus;
15. pateikia svarstyti Išorinės reklamos komisijai prašymą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir prie jo pateiktus dokumentus, jeigu jie parengti pagal teisės aktų reikalavimus;
16. apskaičiuoja vietinės rinkliavos mokestį už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą ir vykdo mokesčio už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo surinkimo kontrolę;
17. skelbia informaciją apie išorinės reklamos leidimų išdavimą, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą Savivaldybės interneto svetainėje;
18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis kraštovaizdžio, želdynų ir želdinių apsaugos bei kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais, statinių pripažinimo bešeimininkiais, išorinės reklamos leidimų išdavimo, teritorijų planavimo klausimais;
19. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
20. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
21. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
22. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
23. tiria administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 1, 4, 5 dalimis ir 589 straipsnio 82 dalimi, 608 straipsniu, 609 straipsniu ir 610 straipsniu;
24. rengia skyriaus dokumentacijos planą, priima iš skyriaus darbuotojų pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Dokumentacijos planą suarchyvuotus dokumentus ir perduoda juos saugoti Savivaldybės archyvui;
25. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2020-05-08T09:49:50+00:00