/Giedrė Jablonskienė

Giedrė Jablonskienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 014

El. paštas giedre.jablonskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 17

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, žinoti kultūrą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kultūros ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
3. būti susipažinusiam su valstybine ir rajono kultūros politika.
4. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
5. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programinio paketo „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Power Point“ programomis;
6. mokėti anglų kalbą B2 lygiu. Mokėjimo lygis nustatomas vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas);
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina kultūros būklę analizuodamas, kaip tenkinami visuomenės kultūros poreikiai Savivaldybės kultūros įstaigose;
2. dalyvauja tikslinių kultūros programų projektų rengimo procese;
3. rengia Savivaldybės kultūros strateginio plano ir metinės veiklos programos projektus, Skyriaus veiklos planus ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
4. organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, tvarko jos dokumentus, rūpinasi šių specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;
5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
6. kuruoja Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos teritorinių struktūrinių padalinių, Varėnos kultūros centro ir jo teritorinių struktūrinių padalinių, Merkinės krašto muziejaus ir jo teritorinių struktūrinių padalinių veiklą, konsultuoja šių įstaigų vadovus ir specialistus, kultūros proceso planavimo ir organizavimo, renginių organizavimo, projektų rengimo klausimais;
7. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
8. organizuoja kultūros ir leidybos programų (projektų) konkursus, tvarko konkursų dokumentus;
9. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo programose;
10. Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Kultūros ir sporto skyrių kitose įstaigose, organizacijose savo kompetencijos klausimais;
11. koordinuoja ir kontroliuoja kultūros įstaigų meninę veiklą, viešuosius renginius;
12. kaupia, sistemina Savivaldybės kultūros įstaigų metinius, ketvirtinius, mėnesio planus ir kontroliuoja jų vykdymą;
13. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje;
14. koordinuoja kultūros įstaigų dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse programose;
15. dalyvauja rengiant Varėnos rajono dainų šventes, festivalius, konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius;
16. rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
17. rūpinasi profesionalaus meno sklaida savivaldybės teritorijoje;
18. tvarko Kultūros ir sporto skyriaus archyvo dokumentaciją, susijusią su kultūra;
19. nustatyta tvarka savo kompetencijos ribose rengia raštų projektus;
20. tvarko Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainės puslapį „Kultūra“;
21. teikia visokeriopą informaciją savo kompetencijos klausimais Kultūros ir sporto skyriaus vedėjui;
22. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

2020-06-26T12:49:03+00:00